J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

1) 213. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za paketsko jezgro, Sektora za paketsko jezgro, Direkcije za konvergentno jezgro, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Izvršava delegirane radne zadatke nad elemnitma iz domene nadležnosti službe;

2. Samostalno izvršava aktivnosti propisane Uputstvom za redovno održavanje nad elementima iz domene nadležnosti službe;

3. Vrši operativne aktivnosti vezane za administriranja, eksploatacije i monitoring nad sistemima u domenu službe;

4. Učestvuje u testiranju i puštanju u rad elemenata iz domena rada službe;

5. Učestvuje u testiranju i puštanje u rad servisa i usluga nad elementima iz domena rada službe;

6. Vrši redovan monitoring rada sistema iz domene službe i vrši pravovremena i redovna izvještavanja;

7. Evidencija i analiza žalbi korisnika, detekcija uzroka i daje prijedloge otklanjanja uzroka;

8. Redovno izvještavanje o sprovedenim aktivnostima;

9. Odgovara za pravovremeno otklanjanje nejasnoća po delegiranim radnim zadacima;

10. Samostalno realizira sve propisane aktivnosti u skladu sa uputstvom redovnog održavanje.

2) 221c. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sisteme poruka, Sektora za paketsko jezgro, Direkcije za konvergentno jezgro, sa mjestom rada u Sarajevu

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Upravlja i održava elemente iz domena nadležnosti (messaging sistemi);

2. Izvršava delegirane radne zadatke nad elementima iz domene nadležnosti službe;

3. Samostalno izvršava aktivnosti propisane procedurama i uputstvima na elementima iz domene nadležnosti službe;

4. Vrši operativne aktivnosti vezane za administriranje, eksploataciju i monitoring nad sistemima u domenu službe;

5. Evidentira i analizira žalbe korisnika, detektuje uzroke, daje prijedloge i realizuje otklanjanja problema;

6. Učestvuje u kreiranju i implementira tehnička rješenja za usluge nižeg nivoa složenosti realizovane na elementima iz domena nadležnosti;

7. Učestvuje u testiranju i puštanju u rad elemenata iz domena rada službe;

8. Učestvuje u testiranju i puštanju u rad usluga realizovanih na elementima iz domena rada službe;

9. Vrši redovna mjerenja, prikuplja i prati statističke podatke;

10. Učestvuje u optimizaciji rada mrežnih elemenata i kapacitivnih resursa iz domena nadležnosti;

11. Rukovodi projetima i učestvuje u testiranju i puštanju u rad elemenata sistema i manje zahtjevnih integracija iz domena nadležnosti;

12.Učestvuje u zajedničkim projektima Službe i Sektora;

13. Izvještava rukovodioca Službe, rukovodioce timova i druge rukovodioce pretpostavljene posebnim rješenjem;

14. Odgovara za pravovremeno otklanjanje nejasnoća po delegiranim radnim zadacima.

3) 286. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sigurnost servisa i mrežne integracije, Sektora za servisne platforme i partnerska rješenja, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Upravlja IP infrastrukturom koja opslužuje servise i vrši kontrolu pristupa L4 (Switches, Routers, Load Balancers, Statefull Firewalls,…);

2. Odgovoran je za održavanje opreme, praćenje opterećenja kapaciteta i blagovremenu reakciju na incidente na IP infrastrukturi korištenoj u mrežnim integracijama servisa:

3. U incidentnim situacijama prikuplja, sve podatke potrebne za adekvatnu analizu i brzu reakciju na incident;

4. Pruža podršku i učešće u realizaciji zajedničkih aktivnosti na povezivanju VPN-a sa poslovnim korisnicima;.

5. Odgovoran za zadovoljavanje specifičnih uslova ugovorenih sa poslovnim korisnicima i partnerima u smislu visoke dostupnosti i raspoloživosti te kvaliteta usluge i sigurnosti;

6. Kontinuirano prati razvoj tehnologije u oblasti IP mreža i integracija kompleksnih servisa u mrežu telekom operatera te predlaže i uvodi unaprjeđenja u skladu sa najboljim praksama u oblasti;

7. Administrira sisteme za upravljanje i nadzor elemenata IP infrastrukture i sistema sigurnosti te generiše izvještaje po nalogu rukovodioca;

8. Pruža podršku i učešće u realizaciji zajedničkih aktivnosti na integraciji novih servisa.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.

II Posebni uslovi:

a) VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci),:

– završen Elektrotehnički fakultet ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije (za radno mjesto pod 1.),

– završen Elektrotehnički fakultet ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije – smjer telekomunikacije (za radno mjesto pod 2.),

– završen Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije i Fakultet informacionih tehnologija (za radno mjesto pod 3.).

b) Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine (za sva radna mjesta).

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu (koje nije starije od 6 (šest) mjeseci),

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

Poželjno je da kandidat uz svojeručno potpisanu prijavu, dostavi i svoju biografiju (CV).

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija. Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme Ii precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasomUkoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti I potvrdu jedne od navedenih ustanova da je još uvijek u radnom odnosu kod tog poslodavca, na zahtjevanom stepenu stručne spreme.

Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci

Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 18.07.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za (navesti broj i naziv radnog mjesta) u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa

– ne otvarati”

Ul. Franca Lehara broj 7, 71000 Sarajevo

Kandidat se sa jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima, u zatvorenoj koverti može prijaviti samo na jedno radno mjesto.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.