J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto:

1) 79. Tehničar za kablovsku infrastrukturu, SSS – 1 (jedan) izvršilac, u Odjeljenju za razdjelnike i kablovsku infrastrukturu, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, sa mjestom rada u Tuzli.

2) 101. Tehničar za mjesne mreže područja III (Srebrenik, Gradačac, Gračanica, Čelić), SSS – 1 (jedan) izvršilac, u Odjeljenju za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, sa mjestom rada u Gradačcu.

Opis poslova i radnih zadataka za radno mjesto pod red. brojem 1):

1. Vodi evidencije o stanju dokumentacije, direktno komunicira sa O.J. za vođenje i ažuriranje tehničke dokumentacije,

2. Ažurira izmjene u tehničkoj dokumentaciji i dostavlja ih O.J. za vođenje i ažuriranje tehničke dokumentacije,

3. Briga o sredstvima rada za dokumentaciju,

4. Učestvuje u pripremi podataka za mjerenja i lociranja smetnji i položaja podzemne kablovske infrastructure,

5. Po potrebi upravlja motornim vozilom.

Opis poslova i radnih zadataka za radno mjesto pod red. brojem 2):

1. Obavlja poslove redovnog održavanja i otklanjanja smetnji na području mjesnih mreža na svim tačkama spoja mrežnih elemenata (glavni i kablovski razdijelnik, izvod, VVD kutija, podrumske i tavanske prostorije i slično),

2. Obavlja uključenja, seobe, premještanja i demontiranja tk priključaka i terminalne opreme na području održavanja, u slučaju potrebe vrši otklanjanje smetnji i instalacije novih usluga na drugim područjima. Otklanja specifične i kompleksnije smetnje. Vodi računa o pravilnom korištenju zadužene HTZ opreme, vrši mjerenja, ograničavanje smetnji i aktivno učestvuje u otklanjanju istih, štampa radne naloge, dostavlja ih glavnom monteru i vrši kontrolu obavljenog posla po zaduženim nalozima,

3. Dostavlja izmjene sa terena u tehničku dokumentaciju, učestvuje zajedno sa glavnim monterom u rješavanju reklamacija korisnika,

4. Vodi računa o ispravnosti i kompletnosti osnovnih sredstava,

5. Vrši pripremna mjerenja za instalaciju terminalnih uređaja, ispituje tehničke mogućnosti za iste, koordinira sa drugim službama u cilju ispravnog funkcionisanja terminalne i pretplatničke opreme, montira i održava pretplatničku i terminalnu opremu, blagovremeno rezdužuje svu trebovanu opremu i materijal u predviđenim rokovima.

6. Za izvršenje poslova i radnih zadataka odgovoran je glavnom monteru

7. Po potrebi upravlja motornim vozilom,

8. Rad na visini – penjanje na stubovima radi održavanja samonosive mreže.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca).

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), srednja elektrotehnička ili druga odgovarajuća škola tehničkog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

– vozačka dozvola za “B” kategoriju.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja original ili ovjerena kopija sljedećih dokaza:

– Diploma ili Svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne instititucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao i dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole za „B“ kategoriju.

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, a najmanje u trajanju od 6 (šest) mjeseci.

– Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti i potvrdu jedne od navedenih ustanova da se još uvijek nalazi u radnom osnosu kod tog poslodavca na zahtijevanom stepenu stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 14.07.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Tuzla ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Direkcija Tuzla

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas (navesti broj i naziv radnog mjesta) – ne otvarati”

Ul. Aleja Alije Izetbegovića 29

75000 Tuzla

Kandidat sa jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima, u zatvorenoj koverti može se prijaviti samo na jedno radno mjesto.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Direkcije Tuzla Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Direkcije Tuzla Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Direkcija Tuzla Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku:„ https://www.bhtelecom.ba/karijera/”