J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu kako slijedi:

– 53. Saradnik za realizaciju ugovora, VŠS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za realizaciju ugovora, Sektora za nabavke, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši prijem, pregled i analizu ugovora,

2. U cjelosti prati realizaciju ugovora u svim segmentima preko SAP sistema,

3. Ažurira sve poslovne promjene u SAP aplikaciji, kontroliše i obrađuje dokumentaciju, ulazne fakture u skladu sa zaključenim ugovorima,

4. Verifikuje ulazne fakture koje se odnose na zaključene ugovore evidentirane kroz SAP sistem MM modula,

5. Obavlja pismenu i usmenu komunikaciju sa OPNZ-ovima uoči i nakon završetka realizacije ugovora,

6. Obavlja pismenu i usmenu komunikaciju sa dobavljačima u toku realizacije ugovora,

7. Vraća dobavljačima istekle bankarske garancije koje su dostavljene u skladu sa ugovorom,

8. U potpunosti je odgovoran za kontinirano praćenje realizacije ugovora, od ulazne fakture do knjiženja iste,

9. Učestvuje u izradi izvještaja po otvorenim stavkama na kontima obračuna nabavke,

10. Sačinjava narudžbu u SAP-u, prati realizaciju ugovora – narudžbi, sačinjava izvještaje i daje informacije svom neposrednom rukovodiocu, unosi i ažurira sve poslovne promjene u SAP aplikaciju, obavlja i druge poslove po nalogu šefa službe,

11. Učestvuje u radu komisije za kvantitativni i kvalitativni prijem pristigle robe,

12. Sačinjava kalkulaciju cijene koštanja nabavljene robe kroz unos podataka u SAP sistem (nabavna cijena, eventualni popust, zavisni troškovi),

13. Učestvuje u radu komisije za kolaudaciju,

14. Prati propise i radi u skladu sa istim iz djelokruga rada Službe.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.

II Posebni uslovi:

– VŠS (VI stepen stručne spreme), završena Viša ekonomska škola ili I stepen Ekonomskog fakulteta,

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 10 mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja treba da sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerena kopija.

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme Ii precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom.

– Ukoliko navedeno uvjerenje ne sadrži podatak o prestanku osiguranja, kandidat je obavezan uz isto dostaviti I potvrdu jedne od navedenih ustanova da je još uvijek u radnom odnosu kod tog poslodavca, na zahtjevanom stepenu stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 13.07.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 53. Saradnik za realizaciju ugovora

u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara broj 7, 71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.