PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, Direkcije za konvergentno jezgro u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 11.03.2022. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ na radno mjesto, kako slijedi:

· 228. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu, te ponovo objavljuje

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, Direkcije za konvergentno jezgro u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto, kako slijedi:

· 228. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova:

1) Upravlja i održava (preventivno i korektivno) elemente iz domena nadležnosti (VPN, OCS, TopUp, eVoucher, @commander).

2) Učestvuje u kreiranju i implementira tehnička rješenja za usluge nižeg nivoa složenosti realizovane na elementima iz domena nadležnosti.

3) Upravlja online naplatom i ratingom, za online korisnike iz domaće mreže i roaminga za sve servise i usluge.

4) Učestvuje u tehničkoj realizaciji roaming usluga.

5) Učestvuje u tehničkoj realizaciji provizioniranja korisnika i usluga nižeg nivoa složenosti na elementima iz domena nadležnosti.

6) Upravljanje poslovno-tehnološkim procesom kontrole, distribucije i prodaje elektronskih vouchera.

7) Upravlja procesom ažuriranja šifarnika zona saobraćaja i tarifnih modela u MSPS sistemu.

8) Upravlja obradom i analizom svih saobraćajnih slučajeva za online korisnike radi dobijanja statističkih izvještaja kroz OBIEE koji se dostavljaju različitim organizacionim jedinicama.

9) Kontrola i učestvovanje u izradi mjesečnih izvještaja odjeljenja/službe, prihoda, dopuna, saobraćaja, korisnika.

10) Otklanjanje alarmnih stanja.

11) Učestvuje u optimizacija rada mrežnih elemenata i kapacitivnih resursa iz domena nadležnosti.

12) Rukovodi projektima i učestvuje u testiranju i puštanju u rad elemenata sistema i manje zahtjevnih integracija iz domena nadležnosti.

13) Učestvuje u zajedničkim projektima Službe.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme), završen Elektrotehnički fakultet ili Fakultet informacijskih tehnologija,

– da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci na poslovima visoke stručne spreme.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne

– Dodadatak diplomi/ diplomama (za kandidate koji su završili studij po bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 mjeseci, a što se dokazuje:

a) uvjerenjem nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljenu Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa,

b) kandidati koji imaju ostvaren dio radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, a koji nije duži od 12 mjeseci, činjenicu statusa pripravnika dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o osiguranju koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanja za period trajanja osiguranja.

NAPOMENA I

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko je ostvario jednak broj bodova kao i drugi kandidata, te pored opštih uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorom o stipendiranju

(Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo).

NAPOMENA III

– Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci,

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

– Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu/ dodatak diplomi može dostaviti ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju i uvjerenja o prepisu ocjena koje ne može biti starije od jedne godine od dana sticanja tražene stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 30.05.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 228. Stručni saradnik u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj sevisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.