PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos pripravnika na radno mjesto 118. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci, u Službi za pristupne sisteme, Sektora za tehničku podršku u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu, objavljen dana 02.04.2022. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“,

te ponovo objavljuje

J A V N I   O G L A S

Za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci, na radno mjesto 118. Stručni saradnik, VSS -1 (jedan) izvršilac, u Službi za pristupne sisteme, Sektora za tehničku podršku Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Poznaje principe rada i eksploatacije uređaja, prateće opreme, softvera za nadzor i upravljanje mjernih instrumenata, osnove planiranja i funkcionisanja pristupnih i komutacionih sistema i ostale opreme iz djelokruga rada,

2. Organizuje i izvršava radove na prevenciji i otklanjanju kvarova u cilju neprekidnosti, te učestvuje u ličnoj i edukaciji radnika u skladu sa novim tehničkim rješenjima,

3. Obezbjeđuje potpuno sprovođenje plana redovnog i interventnog održavanja, TK mjerenja na pristupnim i komutacionim sistemima, te mjere neprekidnog nadzora i upravljanja,

4. Predlaže i sprovodi definisana tehnička rješenja, pri realizaciji izgradnje novih širokopojasnih i uskopojasnih pristupnih sistema, izradi investicione, tehničke i projektne dokumentacije,

5. Vodi i ažurira potrebnu dokumentaciju kojom se stiče uvid u sveobuhvatnost i kvalitet izvršenih poslova,

6. Planira, organizuje i sprovodi mjere obezbjeđenja rezervnih dijelova.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri mjeseca).

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci) – Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, smjer komunikacije;

– da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci, na poslovima visoke stručne spreme.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 mjeseci, a što se dokazuje:

– a) uvjerenjem nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje ili uvjerenjem nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljen u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa,

– b) kandidati koji imaju ostvaren dio radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme, a koji nije duži od 12 mjeseci, činjenicu statusa pripravnika dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o osiguranju koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanja i period trajanja osiguranja.

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan Ugovorom o stipendiranju.

NAPOMENA III

Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa.

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci.

Ukoliko kandidat u trenutku objave javnog oglasa ne posjeduje diplomu o završenom visokom obrazovanju, kao dokaz posjedovanja traženog stepena stručne spreme, može dostaviti uvjerenje o diplomiranju i uvjerenje o položenim ispitima (kao ekvivalent dokazima iz tačke 3. i 4. Napomene III ovog javnog oglasa), a koje uvjerenje ne može biti starije od 1 (jedne) godine od dana sticanja traženog stepena stručne spreme.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 30.05.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 118. Stručni saradnik u Direkciji Sarajevo – ne otvarati”

Ul. Zmaja od Bosne br. 88

71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Direkcija Sarajevo Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.