J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Direkciji za mrežnu infrastrukturu, Izvršne direkcijie za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

1) 14. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za razvoj i optimizaciju pristupnih mreža, Sektora za kablovsku pristupnu mrežu, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Bihaću.

Kratak opis poslova:

1. Samostalno ili u grupi učestvuje u operativnom planiranju optičkih i bakarnih mrežnih kapaciteta na godišnjem i višegodišnjem nivou;

2. Učestvuje u izradi projektnih zadataka, projekata, tenderske dokumentacije i tehničkih specifikacija;

3. Obavlja koordinaciju sa ostalim službama iz Sektora u izradi konkretnih rješenja za bakarne i optičke pristupne mreže;

4. Koordinira aktivnosti u izradi strateških pravaca razvoja pristupne mreže;

5. Prikupljanje, organizacija i centralno pohranjivanje rezultata periodičnih mjerenja ostvarenih performansi i njihova analiza.

2) 91. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za RAN Mostar, Sektora za radio pristupnu mrežu, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Mostaru.

Kratak opis poslova:

1. Učestvuje u poslovima održavanja, otklanjanja smetnji i izgradnje mobilnih mreža;

2. Vrši poslove pregleda opreme i uređaja, lociranje nedostataka i uzroka smetnji na uređajima i opremi i otklanjanje istih;

3. Obavlja poslove na održavanju i izgradnji mobilne mreže na visini i u različitim klimatskim uslovima na otvorenom prostoru, uz obezbjeđenje svih neophodni uslova za obavljane navedenih poslova;

4. Odgovara za realizaciju naloga za koje je zadužen.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.

II Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet – smjer telekomunikacije.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 2)

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena Srednja elektrotehnička škola ili druga odgovarajuća škola tehničkog smjera.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme, za radno mjesto pod 1),

– Diploma/Svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme, za radno mjesto pod 2),

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja), za radno mjesto pod 1),

– Uvjerenje o državljanstvu (za oba radna mjesta),

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom (za oba radna mjesta).

NAPOMENA I

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

– Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa.

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci – za radno mjesto pod 1),

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci – za radno mjesto pod 1).

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 06.06.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara broj 7, 71000 Sarajevo

Kandidat se sa jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima, u zatvorenoj koverti može prijaviti samo na jedno radno mjesto.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.