J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

1) 30a. Stručni saradnik za planiranje proizvoda, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za planiranje proizvoda, Sektora za razvoj poslovanja, Direkcije za razvoj, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Planira nove proizvode i usluge;

2. Razrada koncepta/razvoja unapređenja proizvoda i partnerskih programa u saradnji sa IDTIRS i/ili partnerima, izrada poslovnih analiza za potrebe odlučivanja;

3. Učestvuje u izradi preliminarnih analiza i poslovno-tehničkih analiza za potrebe partnerskog programa;

4. Učestvuje u multidisciplinarnim projektima čiji je nosilac Izvršna direkcija za razvoj poslovanja;

5. Analiza profitabilnosti proizvoda i predlaže povlačenje proizvoda iz ponude.

2) 164. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za podršku poslovnim korisnicima – druga linija, Sektora za upravljanje zadovoljstvom korisnika, Direkcije za promociju, prodaju i podršku, sa mjestom rada u Sarajevu.

Kratak opis poslova i radnih zadataka:

1. Obezbjeđuje informacije i sadržaje iz tehnologija i servisnih platformi neophodnih za kvalitetan rad Službe;

2. Sprovodi i kontroliše nivo znanja zaposlenih o tehničkim aspektima usluga kompanije;.

3. Učestvuje u kreiranju i upravljanju programa podrške korisnicima, planiranju, praćenju i kontroli parametara kvaliteta servisa prema korisniku;

4. Učestvuje u kreiranju i upravljanju programa edukacije zaposlenih u vještinama komunikacije i anti-stres programu;

5. Koriguje i predlaže aktivnosti na poboljšanju uslova i rezultata poslovanja Službe;

6. Aktivno učestvuje u direktnim kontaktima sa korisnicima.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova, koje nije starije od 3 (tri) mjeseca.

II Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Ekonomski fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije ili Elektrotehnički fakultet.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 2)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Fakultet informacijskih tehnologija ili Ekonomski fakultet.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

– Pasivno poznavanje engleskog jezika.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom,

– Potvrda o položenom II stepenu ili odgovarajući dokaz da je kandidat u toku školovanja učio traženi strani jezik za radno mjesto pod 2).

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENE

– Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa.

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, dužni su dostaviti samo diplomu i dodatak diplomi za I ciklus studija u istoj struci.

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 23.05.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za razvoj poslovanja – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara broj 7, 71000 Sarajevo

Kandidat se sa jednom prijavom sa svim potrebnim dokazima, u zatvorenoj koverti može prijaviti samo na jedno radno mjesto.

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.