PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 23.12.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ na radnom mjestu, kako slijedi:

· 109a. Operator za fizičku zaštitu, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za sigurnost i zaštitu Tuzla, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove i poslove sigurnosti i zaštite u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Tuzli.

te ponovo objavljuje

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za sigurnost i zaštitu Tuzla, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove i poslove sigurnosti i zaštite u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu kako slijedi:

· 109a. Operator za fizičku zaštitu, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Tuzli.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši fizičku kontrolu i zaštitu objekata u cilju sprečavanja protuprovalnih radnji koj koje su usmjerene prema osobama ili imovini koja se štiti,

2. Vrši kontrolu ulaska i izlaska stranaka kao i evidneciju stranaka za pojedine objekte prema nalogu neposrednog rukovodioca,

3. Vrši kontrolu i evidnciju ulaska i izlaska vozila u krug objekta kao i kontrolu tereta koji prevoze za pojedinačne slučajeve/objekte predviđeno internim aktima,

4. Vodi sve ostale kontrole i evidencije, a u skladu sa zakonom, Pravilnikom i uputstvima

5. Vrši intervencije na objektima koje štiti u slučaju ukazane potrebe,

6. Vodi evidenciju o štićenim objektima prema uputi neposrednog rukovodioca, analizira i po zahtjevu predlaže eventualna poboljšanja u vršenju poslova fizičke zaštite,

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena srednja škola,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

– Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu koja obavezno treba da sadrži saglasnost/pristanak kandidata da se njegovi lični podaci obrađuju i čuvaju u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, a u svrhu učešća na javnom oglasu, kao i adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje nadležne porezne uprave ili uvjerenje nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje sa pregledom historije osiguranja za osiguranika, koje obavezno treba da sadrži dešifraciju stručne spreme i zanimanje, kao i precizan period trajanja osiguranja u traženom stepenu stručne spreme, kao dokaz o posjedovanju radnog iskustva u trajanju utvrđenom ovim oglasom,

– Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite.

NAPOMENA I

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA II

– Kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 (pet) dana od njegovog izbora, dostaviti original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova javnog oglasa,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

IV Rok za podnošenje prijava na ovaj javni oglas je do 22.04.2022. godine.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 109a. Operator za fizičku zaštitu

u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Dokumentacija priložena uz prijavu će se čuvati 1 (jednu) godinu nakon izvršenog izbora kandidata (u slučaju sudskog spora, dok traje spor), te istu kandidat može, uz prethodno podneseni zahtjev, preuzeti na protokolu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo nakon okončanja javnog oglasa. Zahtjev za izuzimanje dokumentacije kandidat može podnijeti u roku od 1 (jedne) godine od dana izbora kandidata, putem protokola Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na naprijed navedenoj adresi, nakon čega će dostavljena dokumentacija biti uništena.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.