J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na radno mjesto 118. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, u Službi za pristupne sisteme Sektora za tehničku podršku u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Poznaje principe rada i eksploatacije uređaja, prateće opreme, softvera za nadzor i upravljanje mjernih instrumenata, osnove planiranja i funkcionisanja pristupnih i komutacionih sistema i ostale opreme iz djelokruga rada,

2. Organizuje i izvršava radove na prevenciji i otklanjanju kvarovau cilju neprekidnosti, te učestvuje u ličnoj i edukaciji radnika u skladu sa novim tehničkim rješenjima,

3. Obezbjeđuje potpuno sprovođenje plana redovnog i interventnog održavanja, TK mjerenja na pristupnim i komutacionim sistemima, te mjere neprekidnog nadzora i upravljanja,

4. Predlaže i sprovodi definisana tehnička rješenja, pri realizaciji izgradnje novih širokopojasnih i uskopojasnih pristupnih sistema, izradi investicione, tehničke i projektne dokumentacije,

5. Vodi i ažurira potrebnu dokumentaciju kojom se stiče uvid u sveobuhvatnost i kvalitet izvršenih poslova,

6. Planira, organizuje i sprovodi mjere obezbjeđenja rezervnih djelova,

7. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

8. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost sistematizacijom poslova i radnih mjesta i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodioca, u okviru stručne spreme,

9. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci) – Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, smjer komunikacije;

-da nema radno iskustvo u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, na poslovima visoke stručne spreme,

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci (Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO da kandidat nije prijavljen u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa).

Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u random odnosu, činjenicu nepostojanja radnog staža u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju sljedećom dokumentacijom: Uvjerenje porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO o random stažu uz obaveznu dešifraciju školske spreme i zanimanja.

NAPOMENA I

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli namjanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi za II ciklus studija.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diploma/dodatak diplomi, može dostaviti ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju i uvjerenja o prepisu ocjena, koje ne može biti starije od jedne godine od dana sticanja tražene stručne spreme.

NAPOMENA II

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, nestarije od 7 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2. Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan Ugovorom o stipendiranju.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposrednona protokol Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 118. Stručni saradnik u Direkciji Sarajevo– ne otvarati”

Ul. Zmaja od Bosne br. 88

71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema pripravnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku: Karijera-BH Telecom d.d. Sarajevo, https://www.bhtelecom.ba/karijera.