PONIŠTAVA SE DIO JAVNOG OGLASA

za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 01.07.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ na radnim mjestima, u dijelu koji se odnosi na radna mjesta kako slijedi:

1) 30. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za biling i sisteme upravljanja prihodima, Sektora za razvoj IT servisa, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu;

2) 35. Sistem inženjer, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za IT integracije, Sektora za razvoj IT servisa, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu;

3) 61a. Stručni saradnik za stratešku IT imovinu, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za sistemsku platformu, Sektora za IT platformu, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

te ponovo objavljuje

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo na radnim mjestima kako slijedi:

1) 30. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za biling i sisteme upravljanja prihodima, Sektora za razvoj IT servisa, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1) Razvija, prilagođava i modifikuje IT servise iz domena Službe koristeći razvojne alate propisane strategijom IT-a,

2) Pruža podršku pri izradi specifikacija za razvoj IT rješenja,

3) Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

4) Izrada dokumentacije i uputstava u skladu sa QMS procedrama BH Telecoma,

5) Učestvuje u izradi testnih scenarija,

6) Učestvuje u procesu testiranja,

7) Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške.

2) 35. Sistem inženjer, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za IT integracije, Sektora za razvoj IT servisa, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1) Razvija, prilagođava i modifikuje složena IT rješenja iz domena službe koristeći platformu i razvojne alate propisane strategijom IT-a,

2) Učestvuje u izradi detaljnih specifikacija za IT rješenja,

3) Učestvuje u izradi testnih scenarija i koordinira testiranje,

4) Učestvuje u procesu testiranja,

5) Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

6) Priprema potrebne izvještaje,

7) Izrada dokumentacije u skladu sa QMS procedurama BH Telecoma,

8) Učestvuje u rješavanju i rješava zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške.

3) 61a. Stručni saradnik za stratešku IT imovinu, VSS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za sistemsku platformu, Sektora za IT platformu, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1) Učestvuje u praćenju i ažuriranje liste strateške imovine, provođenju analize rizika vezane za istu u kontekstu implementiranog integrisanog sistema upravljanja, posebno u dijelu koji se odnosi na ISO 27001 standard,

2) Učestvuje u pripremi nabavnih zahtjeva i izradi ekonomske opravdanosti za investicione programe,

3) Prati i izvještava o realizaciji i efikasnosti ugovora o održavanju u domeni sektora,

4) Vrši poslove iz oblasti konfigurisanja, nadzora i podešavanja operativnih sistema i servisa operativnih sistema,

5) Vrši poslove iz oblasti projektovanja i konfigurisanja računarske mreže i komunikacija,

6) Vrši poslove iz oblasti instalacije, konfigurisanja, nadzora i podešavanja mrežnih servisa i integracijske platforme,

7) Učestvuje u implementaciji rješenja iz navedenih oblasti,

8) Učestvuje u implementaciji svih novih IT servisa u sve dijelove preduzeća,

I Opšti uslovi (za sva radna mjesta iz ovog javnog oglasa):

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

Za radno mjesto pod 2)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

Za radno mjesto pod 3)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, Fakultet informacionih tehnologija, Prirodno – matematički fakultet i ostali tehnički akreditovani fakulteti.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

III Način prijave:

Kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu) – za radna mjesta pod rednim br. 1) i 3).

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 (tri) godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu) – za radno mjesto pod rednim brojem 2).

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci;

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. za radna mjesta pod 1) i 3) i elemente iz tačke III alineja 6. za radno mjesto pod 2) ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebno potpisanu prijavu na javni oglas sa pratećom dokumentacijom pojedinačno u kovertama sa naznakom tačno navedenog radnog mjesta za koje se aplicira.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.