J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Odjeljenju za OCS, Službe za OCS i IN, Direkcije za konvergentno jezgro u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu, kako slijedi:

· 228. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1) Upravlja i održava (preventivno i korektivno) elemente iz domena nadležnosti (VPN, OCS, TopUp, eVoucher, @commander).

2) Učestvuje u kreiranju i implementira tehnička rješenja za usluge nižeg nivoa složenosti realizovane na elementima iz domena nadležnosti.

3) Upravlja online naplatom i ratingom, za online korisnike iz domaće mreže i roaminga za sve servise i usluge.

4) Učestvuje u tehničkoj realizaciji roaming usluga.

5) Učestvuje u tehničkoj realizaciji provizioniranja korisnika i usluga nižeg nivoa složenosti na elementima iz domena nadležnosti.

6) Upravljanje poslovno-tehnološkim procesom kontrole, distribucije i prodaje elektronskih vouchera.

7) Upravlja procesom ažuriranja šifarnika zona saobraćaja i tarifnih modela u MSPS sistemu.

8) Upravlja obradom i analizom svih saobraćajnih slučajeva za online korisnike radi dobijanja statističkih izvještaja kroz OBIEE koji se dostavljaju različitim organizacionim jedinicama.

9) Kontrola i učestvovanje u izradi mjesečnih izvještaja odjeljenja/službe, prihoda, dopuna, saobraćaja, korisnika.

10) Otklanjanje alarmnih stanja.

11) Učestvuje u optimizacija rada mrežnih elemenata i kapacitivnih resursa iz domena nadležnosti.

12) Rukovodi projektima i učestvuje u testiranju i puštanju u rad elemenata sistema i manje zahtjevnih integracija iz domena nadležnosti.

13) Učestvuje u zajedničkim projektima Službe.

14) Izvještava Šefa odjeljenja, rukovodioce timova u okviru Službe/Odjeljenja i druge rukovodioce pretpostavljene posebnim rješenjem.

I Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi

– VSS (VII stepen stručne spreme), završen Elektrotehnički fakultet ili Fakultet informacijskih tehnologija,

– da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci na poslovima visoke stručne spreme.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme (kandidati koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa),

– Dodadatak diplomi/ diplomama (za kandidate koji su završili studij po bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, a što se dokazuje: uvjerenjem nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje ili uvjerenjem nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljen u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa. Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o radnom stažu uz dešifraciju školske spreme i zanimanja.

Napomena:

1. U slučaju da, u toku procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2. Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja, pod jednakim uslovima, samo ukoliko, pored opših uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorm o stipendiranju.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo.

3.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci,

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

– Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu/ dodatak diplomi može dostaviti ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju i uvjerenja o prepisu ocjena koje ne može biti starije od jedne godine od dana sticanja tražene stručne spreme.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 228. Stručni saradnik u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog pripravnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku : „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/ .“