J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za upravljanje i održavanje administrativno poslovnih objekata, Službe za opšte poslove, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu kako slijedi:

· 79a.Tehničar – upravitelj objekta, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Distriktu Brčko.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Obavlja poslove održavanja, servisiranja i montaže opreme i postrojenja.

2. Vodi brigu o ispravnosti opreme i postrojenja kotlovnice, kompresorske stanice i klimatizacije.

3. Vodi evidenciju o utrošku goriva i obavlja nadzor napojnog rezervoara.

4. Rukuje i održava kotlovska postrojenja, klima uređaje i kopresorske stanice.

5. Vodi brigu o ispravnosti svih hidroinstalacija te obavlja svakodnevni nadzor na tim postrojenjima.

6. Obavlja kontrolu i održavanje vodovodnih i kanalizacionih sistema te sistema kišnice.

7. Vodi brigu o svakodnevnom ispravnom funkcionisanju elektroinstalacija i uređaja, sa povremenim radom na visini većoj od 3 metra i u tom cilju preduzima odgovarajuće mjere.

8. Podnosi izvještaje o stanju instalacija, kao i mjerama za ispravno funkcionisanje električnih instalacija.

9. Vodi brigu o ispravnosti svih elektroenergetskih postrojenja te obavlja svakodnevni nadzor na tim postrojenjima.

10. Obavlja kontrolu, održavanje i remont elektroinergetskih postrojenja, te elektroinstalacija niskog i visokog napona.

11. Obavlja redovnu kontrolu i opravku brava i okova na prozorima i vratima.

12. Obavlja stolarske poslove.

13. Radi na ostalim poslovima održavanja administrativno poslovnih objekata koji obuhvataju nadzor, održavanje i pravoremeno funkcionisanje sistema za grijanje i hlađenje.

14. Obavlja manje poslove na demontaži starih i montaži novih uređaja i instalacija za grijanje i hlađenje.

15. Učestvuje u pripremi dokumentacije za nabavku usluga održavanja iz poslova za koje je nadležan.

16. Prati realizaciju ugovora sa ugovorenim servisnim mrežama o održavanju poslova za koje je nadležan.

17. Vodi evidencije po objektima o stanju obaveza po investicijama.

18. Vrši pripremu poslova održavanja manje složenosti (izrada specifikacija za nabavke potrebnog materijala).

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), srednja mašinska škola ili druga odgovarajuća srednja škola tehničkog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

– položen vozački ispit „B“ kategorije,

– uvjerenje za rukovanje kotlovskim postrojenjima izdato od strane ovlaštene institucije.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu),

– Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije,

– Uvjerenje za rukovanje kotlovskim postrojenjima izdato od strane ovlaštene institucije.

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije,

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 79a.Tehničar – upravitelj objekta u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.