J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Direkciji Brčko, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto:

– 17. Stručni saradnik – menadžer velikih korisnika, VSS – 1 (jedan) izvršlac, u Odjeljenju za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima, sa mjestom rada u Brčkom

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Zaprimanje, obrada, realizacija i verifikacija zahtjeva poslovnih korisnika (velikih, malih i srednjih) za konkretnom uslugom, pristiglih kroz prodajne kanale(protokol, web, šalter, putem MVK),

2. Priprema ponuda/tenderske ponude po zahtjevima poslovnih korisnika, uključujući i tendere po ZJN,

3. Realizacija zahtjeva i dostavljanje terminalne opreme poslovnim korisnicima,

4. Prijem, evidentiranje i prosljeđivanje ovlaštenim servisnim centrima reklamacija na terminalnu opremu u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,

5. Rješavanje zahtjeva korisnika za prilagođavanje korištenih usluga i uređaja u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,

6. Koordinacija sa drugim organizacionim jedinicama pri realizaciji procesa plasmana usluge poslovnim korisnicima BH Telecom (Služba za tehničku podršku),

7. Prezentacija ponuda i prilagođenih/kompleksnih/integralnih komunikacionih rješenja velikim poslovnim korisnicima (određivanje ciljeva prodajne prezentacije,

8. Razvijanje pretprodajnog plana prezentacije, sastavljanje i izlaganje na način prilagođen korisniku), uz prezentiranje i ostalih usluga BH Telecoma,

9. Postprodajna podrška i izgradnja lojalnosti uz analizu profitabilnosti kroz: praćenje potreba velikih poslovnih korisnika i optimizacija korištenja usluga,

10. Informisanje i edukaciju korisnika,

11. Koordinacija sa drugim organizacionim jedinicama unutar Direkcije, a po potrebi i sa ostalim regionalnim direkcijama i nadležnom Izvršnom direkcijom, u cilju realizacije zahtjeva u procesu opsluživanja poslovnog korisnika,

12. Direktna komunikacija sa korisnicima u okviru aktivnosti opsluživanja poslovnih korisnika, a naročito korisnika velikog/značajnog kupovnog potencijala, složenih i naprednih komunikacijskih potreba na nivou Direkcije,

13. Učešće u aktivnostima vezanim za analizu tržišta, u nadležnosti Direkcije, u kontinuitetu, analizi djelovanja konkurencije na prodajnom geografskom području Direkcije te izvještavanje nadležne Izvršne direkcije,

14. Kreiranje prijedloga za unapređenja usluga u skladu sa potrebama korisnika i uticajem konkurencije,

15. Učešće u aktivnostima vezanim za analizu, kontinuirano izvještavanje i planiranje u skladu sa internim aktima Društva, realnim potrebama Direkcije i instrukcijama nadležne organizacione jedinice,

16. Obavljanje i drugih zadataka koji proizilaze iz nadležnosti poslova ove organizacione jedinice,

17. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

18. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršavanje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodilaca, a u okviru stručne spreme,

19. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkog društva.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen fakultet tehničkih ili društvenih nauka ili drugi odgovarajući fakultet,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

– vozačka dozvola za “B” kategoriju

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma / diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/ diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole za „ B“ kategoriju

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije,

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci,

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Brčko ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Direkcija Brčko

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 17. Stručni saradnik-menadžer velikih korisnika– ne otvarati”

Ul. Bulevara Mira 2

76120 Brčko

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku:„ https://www.bhtelecom.ba/karijera/”