J A V N I O G L A S

Objavljuje se Javni oglas za prijem u radni odnos u Izvršnoj direkciji za i tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

1) Prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 10 (deset) mjeseci na radnom mjestu, kako slijedi:

· 265. Saradnik, VŠS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za korisničke aplikacije i servise, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Učestvuje u radu na poslovima programiranja, održavanja, modifikacije i razvoja postojećih i novih programskih rješenja za web i mobilne aplikacije.

2. Učestvuje u svim fazama razvoja softvera – analizi, prototipiranju, projektovanju, programiranju i održavanju, ovisno o ukazanoj potrebi.

3. Učestvuje u dizajniranju arhitekture rješenja i servisa iz vlastitog domena za različite digitalne projekte.

4. Blagovremeno uočava potencijalne probleme i reaguje putem preduzimanja pravovremenih mjera na servisima iz vlastitog domena.

5. Prati tehnološke promjene i inovacije iz oblasti mobilnih i digitalnih servisa.

6. Informiše rukovodioce o stepenu razvoja i implementaciji servisa iz vlastitog domena, te predlaže mjere poboljšanja.

7. Učestvuje u zajedničkim projektima Direkcije i Društva.

2) Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci na radno mjesto kako slijedi:

· 283. Sistem inženjer, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sigurnost servisa i mrežne integracije, Sektora za servisne platforme i partnerska rješenja, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Obnaša funkciju arhitekte sigurnosnih rješenja za Cloud bazirane servise i druge čija se funkcionalnost oslanja na infrastrukturu u njegovoj nadležnosti.

2. Kontinuirano prati tehnološke promjene i inovacije, priprema razvojne projekte iz oblasti sigurnosti servisa.

3. Učestvuje u izradi idejno – tehničkih rješenja, projektnih zadataka, tehničkih specifikacija, tenderske dokumentacije i njihovoj realizaciji.

4. Analizira učinke implementacije projekata sa aspekta sigurnosti servisa, planira i koordinira aktivnosti sa vanjskim partnerima.

5. Daje inicijative i radi na razvoju sistema sigurnosti servisa u skladu sa standardom ISO27001.

6. Odgovoran je za pravovremeno planiranje, uvođenje i kvalitetnu implementaciju sistema koji obezbjeđuju sigurnost servisa i dizajn sigurnosnih rješenja.

7. Upravlja sigurnosnim incidentima i vrši forenzičku analizu.

8. Pruža podršku prodajnom osoblju i Cloud Service Manageru u predprodajnim aktivnostima Cloud servisa BH Telecoma za sigurnost kao servisa.

9. Upravlja elementima čija je svrha unaprjeđenje sigurnosti servisa i infrastrukture (elementi za kontrolu pristupa >L4: IPSs, WAFs,…).

10. Odgovoran je za održavanje opreme, praćenje opterećenja kapaciteta i blagovremenu reakciju na incidente vezano za sisteme sigurnosti (IPSs, WAFs, NBADs, SIEMs, VATs,…).

11. Upravlja rizicima po rad servisa.

12. Koordinira penetracijska testiranja na servise BH Telecoma i okruženja cloud korisnika.

13. Učestvuje i u zajedničkim projektima Direkcije.

3) Prijem pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci na radnom mjestu, kako slijedi:

· 292. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za partnerska rješenja, Sektora za servisne platforme i partnerska rješenja, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Učestvuje u poslovima upravljanja – eksploatacije i održavanja i administriranja M2M servisa što obuhvata: svakodnevno praćenje rada servisa, obezbjeđenje maksimalne raspoloživosti sistema i maksimalne performanse pristupa sistemu, te analizira statistike rada sistema i daje prijedloge optimizacije procesa rada i unapređenja sistema.

2. Učestvuje u aktivnostima, te izradi strategije i plana servisnih resursa što obuhvata: proces prikupljanja i analize informacija, učešće u uspostavljanju ciljeva i strategije u domenu M2M servisa, učešće u izradi godišnjeg/višegodišnjeg M2M servisa, definisanje zahtjeva sa strane tehnologije vezanih za partnere.

3. Učestvuje u aktivnostima testiranja i puštanja u rad elemenata i funkcionalnosti M2M servisa na strani BH Telecoma i partnera, odnosno korisnika, te učestvuje na poslovima monitoringa sistema i M2M servisa, kao i prikupljanju i obradi statističkih podataka i rezultata mjerenja rada.

4. Učestvuje u realizaciji razvojnih projekata i izradi idejno-tehničkih rješenja, projektnih zadataka, tehničkih specifikacija, tenderske dokumentacije, te kreiranju i razvoju aplikacija na bazi specifičnih korisničkih zahtjeva.

5. Upravlja rizicima po rad M2M servisa, te blagovremeno uočava potencijalne probleme i reaguje putem poduzimanja pravovremenih mjera.

6. Koordinira aktivnostima i učestvuje kao podrška prodajnom osoblju i tehnički pre-sales M2M servisa.

7. Kontinuinirano prati tehnološke promjene i inovacije, razvoj servisa, razvoj ostalih službi, sektora i direkcija, te daje inicijative i pravovremeno planira razvoj.

8. Upravlja incidentnim situacijama, koje rezultiraju prekidima ili otežanim radom servisa, i koordinira svim O.J. aktivnosti na oporavku servisa.

9. Po potrebi učestvuje u realizaciji projekata, te radu stručnih timova i komisija na nivou Direkcije i Društva.

10. Učestvuje i u zajedničkim projektima Direkcije.

11. Odgovoran je za održavanje i upravljanje rješenjima koja su mu dodjeljena od direktnog nadređenog.

12. Odgovoran je za ažurnost tehničke dokumentacije vezano za rješenja u njegovoj odgovornosti.

13. Informiše rukovodioce o stepenu razvoja i implementaciji M2M servisa, te predlaže mjere poboljšanja.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

– VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa 180 ETCS bodova u istoj struci) – Elektrotehnički fakultet – smjer: INF, Tehnički fakultet – smjer: INF, Fakultet informacijskih tehnologija, Prirodno – matematički fakultet – smjer: Informacione tehnologije, Saobraćajni fakultet – smjer: kompjuterske i informacijske tehnologije.

– Da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 10 (deset) mjeseci, na poslovima više stručne spreme.

Za radno mjesto pod 2)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Fakultet informacijskih tehnologija.

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 (tri) godine,

– Certifikat iz oblasti upravljanja sigurnosti informacijama ISO270001.

Za radno mjesto pod 3)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet smjer: RI, Fakultet kompjuterskih nauka, Fakultet za informacione tehnologije.

– Da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 12 (dvanaest), na poslovima visoke stručne spreme.

Za radno mjesto pod 1)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma o sticanju traženog stepena stručne spreme, (kandidati koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplomu I ciklusa),

– Dodatak diplomi (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 10 (deset) mjeseci, a što se dokazuje: uvjerenjem nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje ili uvjerenjem nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljen u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa. Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o radnom stažu uz dešifraciju školske spreme i zanimanja.

Za radno mjesto pod 2)

Kandidati su dužni dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 3 (tri) godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu),

– Certifikat iz oblasti upravljanja sigurnosti informacijama ISO270001.

Za radno mjesto pod 3)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, a što se dokazuje: uvjerenjem nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje ili uvjerenjem nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljen u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa. Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o radnom stažu uz dešifraciju školske spreme i zanimanja.

NAPOMENA I – za radno mjesto pod 2)

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II – za radno mjesto 1), 2) i 3)

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

NAPOMENA III – za radno mjesto 1) i 3)

Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko, pored opštih uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorom o stipendiranju.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo.

NAPOMENA IV

– Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije,

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci – za radna mjesta pod 2) i 3),

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija – za radna mjesta pod 2) i 3),

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplomu i dodatak diplomi o završenom I ciklusa studija za radno mjesto pod 1),

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. za radno mjesto pod 2) ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebno potpisanu prijavu na javni oglas sa pratećom dokumentacijom pojedinačno u kovertama sa naznakom tačno navedenog radnog mjesta za koje se aplicira.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.