J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Tuzla, Dioničkog drušva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto:

– 94. Tehničar za mjesne mreže područja II ( Živinice, Kladanj, Banovići, Sapna, Teočak, Kalesija, Lukavac), SSS – 2 (dva) izvršioca u Odjeljenju za mjesne mreže, Službe za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektor za tehničku podršku, sa mjestom rada u Lukavcu ( jedan izvršilac) i Živinicama (jedan izvršilac).

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Obavlja poslove redovnog održavanja i otklanjanja smetnji na području mjesnih mreža na svim tačkama spoja mrežnih elemenata (glavni i kablovski razdjelnik, izvod, VVD kutija, podrumske i tavanske prostorije i slično),

2. Obavlja uključenja, seobe, premještanja i demontiranja tk priključaka i terminalne opreme na području održavanja, u slučaju potrebe vrši otklanjanje smetnji i instalacije novih usluga na drugim područjima,

3. Otklanja specifične i kompleksnije smetnje,

4. Vodi računa o pravilnom korištenju zadužene HTZ opreme, vrši mjerenja, ograničavanje smetnji i aktivno učestvuje u otklanjanju istih, štampa radne naloge, dostavlja ih glavnom monteru i vrši kontrolu obavljenog posla po zaduženim nalozima,

5. Dostavlja izmjene sa terena u tehničku dokumentaciju, učestvuje zajedno sa glavnim monterom u rješavanju reklamacija korisnika,

6. Vodi računa o ispravnosti i kompletnosti osnovnih sredstava,

7. Vrši pripremna mjerenja za instalaciju terminalnih uređaja, ispituje tehničke mogućnosti za iste, koordinira sa drugim službama u cilju ispravnog funkcionisanja terminalne i pretplatničke opreme, montira i održava pretplatničku i terminalnu opremu, blagovremeno razdužuje svu trebovanu opremu i materijal u predviđenim rokovima,

8. Za izvršenje poslova i radnih zadataka odgovoran je glavnom monteru,

9. Po potrebi upravlja motornim vozilom,

10. Rad na visini – penjanje na stubovima radi održavanja samonosive mreže,

11.Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– SSS ( IV stepen stručne spreme ), srednja elektrotehnička ili druga odgovarajuća škola tehničkog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

– vozačka dozvola za “B” kategoriju

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili Svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu),

– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole za „B“ kategoriju.

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije,

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Tuzla ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Direkcija Tuzla

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 94. Tehničar za mjesne mreže područja II ( Živinice, Kladanj,Banovići, Sapna, Teočak, Kalesija, Lukavac ) – ne otvarati”

Ul. Aleja Alije Izetbegovića 29

75000 Tuzla

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku:„ https://www.bhtelecom.ba/karijera/”