PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 28.10.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“ na radnom mjestu, kako slijedi:

· 109a. Operator za fizičku zaštitu, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za fizičku i tehničku zaštitu Tuzla, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove i poslove sigurnosti i zaštite u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, sa mjestom rada u Tuzli

te ponovo objavljuje

J A V N I  O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za fizičku i tehničku zaštitu Tuzla, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove i poslove sigurnosti i zaštite u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu kako slijedi:

· 109a. Operator za fizičku zaštitu, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Tuzli.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši fizičku kontrolu i zaštitu objekata u cilju sprečavanja protuprovalnih radnji koj koje su usmjerene prema osobama ili imovini koja se štiti,

2. Vrši kontrolu ulaska i izlaska stranaka kao i evidneciju stranaka za pojedine objekte prema nalogu neposrednog rukovodioca,

3. Vrši kontrolu i evidnciju ulaska i izlaska vozila u krug objekta kao i kontrolu tereta koji prevoze za pojedinačne slučajeve/objekte predviđeno internim aktima,

4. Vodi sve ostale kontrole i evidencije, a u skladu sa zakonom, Pravilnikom i uputstvima

5. Vrši intervencije na objektima koje štiti u slučaju ukazane potrebe,

6. Vodi evidenciju o štićenim objektima prema uputi neposrednog rukovodioca, analizira i po zahtjevu predlaže eventualna poboljšanja u vršenju poslova fizičke zaštite,

7. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

8. Odgovoran za blagovremeno i tačno izvršavanje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim nalozima i uputama neposrednih rukovodioca, a koji se mogu dati i usmeno, a u okviru stručne spreme i osposobljenosti za obavljanje poslova fizičke zaštite u smislu pozitivnih zakonskih i podzakonskih propisa koji regulišu rad iz oblasti sigurnosti.

9. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena srednja škola,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

– Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu),

– Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite.

NAPOMENA I

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije,

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 109a. Operator za fizičku zaštitu

u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.