J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos pripravnika radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu, kako slijedi:

· 126. Finansijski knjigovođa Direkcija Sarajevo, SSS – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za finansijsko knjigovodstvo, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši prijem, kontrolu i knjiženje primljenih faktura za troškove (FI-Modul i MM-Modul),

2. Prijem, kontrola i knjiženje cesija i kompenzacija,

3. Prijem, kontrola i knjiženje datih avansa (za fakture usluga, kotizacije, seminari i sl.), penala dobavljačima za usluge i knjižnih obavjesti po fakturama dobavljača,

4. Knjiži periodično razgraničenje troškova i prenos troškova,

5. Kontinuirano prati saldo konta dobavljača čije fakture knjiži i povezuje i zatvara otvorene stavke na dobavljačima,

6. Unosi referentni ključ 3 na kontima ulaznog poreza,

7. Knjiži mjesečne fakture iz bilinga na testni i na produkcijski sistem SAP (prenos interfejsom u SAP), sravnjava sa dostavljenim izvještajima iz bilinga, prenosi interfejsom u SAP fajlove naplate potraživanja i sve druge fajlove iz bilinga,

8. Vrši prijem, kontrolu i knjiženje dokumentacije po izlaznim fakturama domaćih kupaca (osim bilinga), kao što su fakture kupaca iz SAP-a, fakture za tendere, zakupe vodova, knjižne obavijesti, i sl.,

9. Knjiži zatvaranje prelaznih konta kupaca u zemlji,

10. Prijem, kontrola i knjiženje internih faktura (reprezentacija, kafe klub itd.),

11. Kontrola i povezivanje proknjižene prodaje po maloprodajnim mjestima (TC Shopovima) za SRS prodaju i E-voucher-e, te usaglašavanje i kontaktiranje sa zaposlenicima prodaje ukoliko ima neslaganja između knjižene prodaje i uplate,

12. Knjiži primljene depozite kupaca i prati i upisuje referenti ključ 3 na kontima izlaznog PDV-a,

13. Prati saldo konta kupaca koje se prate u SAP-u, povezuje i zatvara otvorene stavke,

14. Prati knjižne obavijesti između dijelova preduzeća za ispravke u bilingu i knjiži knjižne obavijesti iz bilinga (koje se knjiže kroz glavnu knjigu ručnim nalogom),

15. Kontroliše i usklađuje periodično stanja kupaca sa bilingom, te vrši sva knjiženja vezana za kupce,

16. Pokretanje automatske transakcije ZVRBAT za knjiženje zaduženja i potraživanja od posrednika kao i poreza i prihoda,

17. Dnevno ažurno rasknjižavane uplata Ovlaštenog posrednika na kontu kupac po nalogu ovlaštenog zaposlenika kontrole prihoda,

18. Prijem, kontrola i odlaganje izvoda KM, rasknjižavanje KM prelaznog računa – prenosi sredstava sa jedne na drugu banku, zatvaranje prelaznih računa 2007* KM,

19. Prijem, kontrola i knjiženje dokumentacije o blagajničkom poslovanju,

20. Kontinuirano prati saldo konta žiro računa i blagajne i povezuje i zatvara otvorene stavke,

21. Knjiži zatvaranje svih isplata zaposlenicima (plate, topli obrok, regres, vanredne isplate itd.) i povezuje konta obaveza koja se vode po otvorenim stavkama,

22. Prati i provodi potrebna knjiženja na kontima razgraničenja troškova (2800, 0911),

23. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

24. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

25. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena Srednja ekonomska škola ili gimnazija,

– da nema ostvareno radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na poslovima srednje stručne spreme.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema ostvareno radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 6 (šest) mjeseci, a što se dokazuje: uvjerenjem nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje ili uvjerenjem nadležne porezne uprave da kandidat nije prijavljen u Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa. Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog iskustva u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju uvjerenjem nadležne porezne uprave o radnom stažu uz dešifraciju školske spreme i zanimanja.

Napomena:

1.

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko, pored opštih uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorom o stipendiranju.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije,

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci,

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 126. Finansijski knjigovođa Direkcija Sarajevo

u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.