PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

Za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, u Direkciji Mostar , Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo sa mjestom rada u Konjicu, objavljen dana 07.10.2021. godine u dnevnim novinama „ Dnevni list “ na radnom mjestu kako slijedi:

– 38. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, sa mjestom rada u Konjicu te ponovo objavljuje

J A V N I  O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Mostar, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto:

– 38. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektora za tehničku podršku, sa mjestom rada u Konjicu

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Instalacija telefon, internet, IPTV, VOIP i drugih usluga bhline mreže,

2. Otklanjanje smetnje telefon, internet, IPTV, VOIP,

3. Ranžiranje na mdfu,

4. Otklanjanje smetnje na kablu većeg kapaciteta,

5. Mjerenja parica električni i napredni parametri telefon, internet, IPTV, VOIP,

6. Rad sa tragačem kablova,

7. Redovna mjerenja i provjere prema planu redovnog održavanja, učestvuje u izradi, Planova za sve segmente pristupne mreže (KK, linije, MDF, izvodi…),

8. Zaduživanje i razduženje terminalne opreme i materijala,

9. Poznavanje funkcionisanja i konfigurisanja terminalne opreme, NT, modem, settop,

10 .Box, Voip adapter, gateway, wireless….

11. Ispitivanje tehničke mogućnosti,

12. Izrada manjih tehničkih rješenja za jednog do nekoliko korisnika,

13. Izrada nastavaka i montaža izvoda,

14. Izrada kućne instalacije,

15. Održavanje odfova i optičkih pristupnih mreža,

16. Poznavanje rada u tehničkoj bazi, aplikaciji smetnji i sapu,

17. Poznavanje organizacije, tehnologije i tehničkih podataka za pristupne mreže po bakru i optici,

18. Izvršava naloge neposrednog rukovodioca u okviru stručne spreme,

19. Rad na visini – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže,

20. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

21.Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova  i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

22. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I. Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu i zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran, dužan je u roku od 5 dana od dana konačnosti odluke o prijemu u radni odnos dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II. Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena Srednja elektrotehnička, mašinska, građevinska ili druga srednja škola tehničkog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju najmanje 6 (šest) mjeseci.

III. Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima najmanje 6 (šest) mjeseci) koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu,stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo, (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

NAPOMENA I :

Ukoliko potvrda poslodavca ne sadrži neki od sljedećih elemenata: stručnu spremu predviđenu za konkretno radno mjesto kao i precizan period radnog angažovanja na poslovima kod izdavaoca potvrde, ove uslove je kandidat dužan dokazati, dostavljanjem, pored navedene potvrde poslodavca, i uvjerenja nadležne porezne uprave, uz dešifraciju školske spreme i zanimanja, tako da se na osnovu ovih dokumenata može jasno utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži radno iskustvo i u kojem periodu.

Dopunska dokumenta/uvjerenja koje je moguće predati uz potvrdu poslodavca, smatrat će se valjanim dokazom o radnom iskustvu pod uslovom da:

1) je kandidat uz iste dostavio potvrdu poslodavca,

2) ne sadrži podatke koji su u koliziji sa potvrdom poslodavca i

3) jasno i nedvosmisleno dopunjuju činjenice koje su nepoznate iz potvrde poslodavca, a isti su propisani kao bitni elementi potvrde poslodavca.

NAPOMENA II :

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2. – Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III. alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV. Javni oglas za podnošenje prijava je otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Mostar, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Direkcija Mostar

Sa naznakom “ Prijava na javni oglas za radno mjesto 38. Tehničar -ne otvarati”

ul. Maršala Tita bb

88104 Mostar

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Mostar će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku: „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/“