JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19, 9/21), a na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – prečišćeni tekst, br. 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-52313/18, 00.1-14-61199/18-1, 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1, 00.1-14-58278-4/19, 00.1-14-85712/19-4, 00.1-14-6301/20-4, 00.1-14-21580-4/20, 00.1-14-32178-2/20, 00.1-14-74916-1/20, 00.1-14-20854-3/21 i 00.1-14-30974-1/21 te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Banja Luka Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 16-46-100130-10/20 od 01.07.2021. godine, vršilac dužnosti direktora Direkcije Banja Luka Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto 10. Stručni saradnik-menadžer velikih korisnika, VSS – 2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u Odjeljenju za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima u Direkciji Banja Luka, sa mjestom rada u Banjoj Luci.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Zaprimanje, obrada, realizacija i verifikacija zahtjeva poslovnih korisnika (velikih, malih i srednjih) za konkretnom uslugom, pristiglih kroz prodajne kanale (protokol, web, šalter, putem MVK),

2. Priprema ponuda/tenderske ponude po zahtjevima poslovnih korisnika, uključujući i tendere po ZJN,

3. Realizacija zahtjeva i dostavljanje terminalne opreme poslovnim korisnicima,

4. Prijem, evidentiranje i prosljeđivanje ovlaštenim servisnim centrima reklamacija na terminalnu opremu u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,

5. Rješavanje zahtjeva korisnika za prilagođavanje korištenih usluga i uređaja u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,

6. Postprodajna podrška i izgradnja lojalnosti uz analizu profitabilnosti kroz: praćenje potreba velikih poslovnih korisnika i

optimizacija korištenja usluga, informisanje i edukaciju korisnika,

7. Koordinacija sa drugim organizacionim jedinicama unutar Direkcije, a po potrebi i sa ostalim regionalnim direkcijama i nadležnom Izvršnom direkcijom, u cilju realizacije zahtjeva u procesu opsluživanja poslovnog korisnika,

8. Direktna komunikacija sa korisnicima u okviru aktivnosti opsluživanja poslovnih korisnika, a naročito korisnika velikog/značajnog kupovnog potencijala, složenih i naprednih komunikacijskih potreba na nivou Direkcije,

9. Učešće u aktivnostima vezanim za analizu tržišta, u nadležnosti Direkcije, u kontinuitetu, analizi djelovanja konkurencije na prodajnom geografskom području Direkcije te izvještavanje nadležne Izvršne direkcije,

10. Kreiranje prijedloga za unapređenja usluga u skladu sa potrebama korisnika i uticajem konkurencije,

11. Učešće u aktivnostima vezanim za analizu, kontinuirano izvještavanje i planiranje u skladu sa internim aktima Društva, realnim potrebama Direkcije i instrukcijama nadležne organizacione jedinice,

12. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stručne spremu,

13. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodilaca, a u okviru stručne spreme,

14. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci) – Fakultet tehničkih ili društvenih nauka, ili drugi odgovarajući fakultet;

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jedne) godine,

– Vozačka dozvola za “B” kategoriju.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

– Dokaz o vozačkoj dozvoli “B” kategorije.

Napomena:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2. Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema

naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III, alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

-Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Banja Luka Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo,

Direkcija Banja Luka

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 10. Stručni saradnik-menadžer velikih korisnika

– “ne otvarati”

Ul. Jevrejska bb,

78000 Banja Luka

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Banja Luka će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku: „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/“.