J A V N I O G L A S

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19), a na osnovu člana 98.Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos broj:09.1-46-363284-2/21 od 05.07.2021.god.u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, vršilac dužnosti direktora RD Tuzla Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto:

1. 17.Stručni saradnik MVK, VSS – 1(jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 ( šest) mjeseci, u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima u RD Tuzla, sa mjestom rada u Tuzli.

2. 37.Šalterski radnik, SSS – 3 (tri ) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u RD Tuzla, sa mjestom rada u Tuzli.

 

Opis poslova i radnih zadataka rad.mjesta pod r. brojem 1.:

1. Izvršava pripadajuće poslove prodaje,

2. Izvršava poslove implementacije i prodaje novih servisa i Usluga,

3. Stara se o primjeni zakonskih propisa i važećih akata,

4. Sačinjava ponude, predračune i ugovore po složenijim zahtjevima a u skladu sa važećim dokumentima,

5. Vrši evidentiranje, obradu i proslijeđivanje na realizaciju zahtjeva i generisanih radnih naloga kao i njihovo praćenje do konačne realizacije,

6. Vrši ažuriranje podataka na postojećim korisnicima, konačan

7. pregled kompletnosti i ispravnosti dokumenata po realizaciji zahtjeva korisnika,

8. Vrši pripremu i slanje odluka i obavjesti korisnicima, verifikaciju predmeta i pripremu za arhiviranje,

9. Vodi kompletnu korespodenciju i pračenje realizacije zahtjeva

10. Kontroliše i odgovara na primljene zahtjeve za usluge, te prati propisane rokove za rješavanje zahtjeva,

11. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija,

12. Priprema ponude i prezentacije usluga u skladu sa važećim dokumentima u kordinaciji sa nadležnim OJ,

13. Priprema i zaključuje ugovore o prodaji sa poslovnim korisnicima i vrši postprodajnu podršku u kordinaciji sa nadležnim OJ,

14. Prati realizaciju ugovorenih uslova,

15. Realizuje programe, organizira i provodi edukacije za plasman usluga poslovnim korisnicima,

16. Prikuplja informacije o potrebama korisnika i analizira ponašanje u konzumaciji usluga,

17. Vrši poslove skladištenja roba za koje je zadužen, te brine o zalihama i materijalno odgovara za iste,

18. Izvještava o realizovanim poslovima, te predlaže unapređenje ponude u prodaji usluga poslovnim korisnicima.

 

Opis poslova i radnih zadataka rad.mjesta pod r. brojem 2.:

 

1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, a po potrebi i izvan prodajnog mjesta (rad sa korisnicima na terenu),

2. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,

3. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma,

4. Vrši prijem, obradu zahtjeva i reklamacija za usluge,

5. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,

6. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,

7. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,

8. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova i radnih zadataka vezanim za ostvarenje planskih veličina,

I Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

– VSS (VII stepen stručne spreme), Fakultet tehničkih ili društvenih nauka ili drugi odgovarajući fakultet,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje jedne godine.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

– SSS (IV stepen stručne spreme), Elektrotehnička, Gimnazija, ekonomska ili druga srednja škola tehničkog ili društvenog smjera

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje šest mjeseci.

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme;

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u navedenom trajanju, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomena:

 

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

2.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III stav (2) alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci. (odnosi se na radno mjesto pod rednim brojem 1.)

-Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija. (odnosi se na radno mjesto pod rednim brojem 1.)

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcija Tuzla ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Regionalna direkcija Tuzla

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas (navesti broj i naziv radnog mjesta ) – ne otvarati”

Ul. Aleja Alije Izetbegovića 29

75000 Tuzla

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku : „https://www.bhtelecom.ba/karijera/ .“