Poništen javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo-prečišćeni tekst, te u vezi sa tačkom I i II Odluke o poništenju i ponovnom objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos, broj: 11.7-46-352643/21 u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, v.d.direktor Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

PONIŠTAVA  JAVNI  OGLAS

 

za prijem radnika na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Direkciji Bihać, sa mjestom rada u Cazinu, objavljen dana 04.02.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, za prijem radnika na radnom mjestu:

 

– 25. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) u Službi za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima

 

te ponovo objavljuje

JAVNI OGLAS

 

 

Za prijem radnika na radno mjesto 25.Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) Službe za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u Direkciji Bihać, sa mjestom rada u Cazinu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta,

2. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima,

3. Permanentno praćenje potreba rezidencijalnih korisnika i optimizacija korištenja usluga, te informisanje, edukacija i podrška korisnicima,

4. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,

5. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontrolora,

6. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promtnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa,

7. Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi,

8. Vrši prijem, obradu zahtjeva i reklamacija za usluge,

9. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,

10. Vrši prijem rezervazija korisnika za terminalnu opremu,

11. Stalno komunicira sa korisnicima uz ponavljanje istovrsnih zadataka,

12. Dugotrajno boravi u relativno malom prostoru,

13. Radi u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (poslovi se obavljaju na radnom mjestu sa strujanjem hladnog i toplog zraka),

14. Radi na radnom mjestu sa povećanim strujanjem prašine,

15. Poslovi koje obavlja zahtijevaju posebne psiho-fizičke sposobnosti (visok stepen pažnje i usredotočenosti na posao),

16. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,

17. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,

18. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova,

19. Odgovoran je nadležnom rukovodiocu za blagovremeno izvršavanje preuzetih radnih zadataka,

20. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stručne spreme,

21. Obavlja poslove u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima internim i eksternim propisima i propisanim odgovarajućim QMS procedurama Dioničkog društva.

 

I Opšti uslovi

 

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi

 

– Srednja stručna sprema ( IV stepen stručne spreme), Srednja škola tehničkog ili društvenog smjera.

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme;

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomena:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije

od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i

odlikovanja.

 

2. -Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III, alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Bihać

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 25. Šalterski radnik u Direkciji Bihać – ne otvarati”

Ul. Bosanska 5

77000 Bihać

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

 

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, možete naći na slijedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/