Poništen javni oglas

 

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19, 9/21), a na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – prečišćeni tekst, te u skladu sa tačkom I i II Odluke o poništenju i ponovnoj objavi Javnog oglasa broj: 08.7.-46-49180-16/20 od 08.06.2021. godine, vršilac dužnosti direktora Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

P O N I Š T A V A   J A V N I O G L A S

 

 

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Direkciji Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, objavljen dana 13.03.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, za prijem radnika na radnom mjestu:

 

41. Šalterski radnik – 2 (dva) izvršioca u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima,

 

te ponovo objavljuje

 

J A V N I O G L A S

 

Za prijem radnika na radno mjesto 41. Šalterski radnik, SSS -2 (dva) izvršioca, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima u Direkciji Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu.

 

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta,

2. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima,

3. Permanentno praćenje potreba rezidencijalnih korisnika i optimizacija korištenja usluga, te informisanje, edukacija i podrška korisnicima,

4. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,

5. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontrolora,

6. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promptnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa,

7. Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi,

8. Vrši prijem i obradu zahtjeva i reklamacija za usluge,

9. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,

10. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,

11. Stalno komunicira sa korisnicima uz ponavljanje istovrsnih zadataka,

12. Dugotrajno boravi u relativno malom prostoru,

13. Radi u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (poslovi se obavljaju na radnom mjestu sa strujanjem hladnog i toplog zraka),

14. Radi na radnom mjestu sa povećanim strujanjem prašine,

15. Poslovi koje obavlja zahtijevaju posebne psiho-fizičke sposobnosti (visok stepen pažnje i usredotočenosti na posao),

16. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,

17. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,

18. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova

19. Odgovoran je nadležnom rukovodiocu za blagovremeno izvršavanje preuzetih radnih zadataka

20. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stručne spreme

21. Obavlja poslove u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima internim i eksternim propisima i propisanim odgovarajućim QMS procedurama Dioničkog društva

 

I Opšti uslovi:

 

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi:

 

– SSS (IV stepen stručne spreme) – završena Gimnazija, ekonomska ili druga odgovarajuća srednja škola

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

III Način prijave:

 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomena:

 

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije

od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i

odlikovanja.

 

2.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 41. Šalterski radnik u Direkciji Sarajevo – ne otvarati”

Ul. Zmaja od Bosne 88

71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

 

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku: Karijera – BH Telecom d.d. Sarajevo, https://www.bhtelecom.ba/karijera.