PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 4 (četiri) mjeseca u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, objavljen dana 07.04.2021. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ na radnom mjestu, kako slijedi:

– 80. Zanatlija, VKV – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za upravljanje i održavanje administrativno poslovnih objekata, Službe za opšte poslove u Sektoru za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite, sa mjestom rada u Distriktu Brčko.

te ponovo objavljuje

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za upravljanje i održavanje administrativno poslovnih objekata, Službe za opšte poslove, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 4 (četiri) mjeseca, na radnom mjestu, kako slijedi:

– 80. Zanatlija, VKV – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Distriktu Brčko.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Obavlja poslove održavanja, servisiranja i montaže opreme i postrojenja;

2. Vodi brigu o ispravnosti opreme i postrojenja kotlovnice, kompresorske stanice i klimatizacije;

3. Vodi evidenciju o utrošku goriva i obavlja nadzor napojnog rezervoara;

4. Rukuje i održava kotlovska postrojenja, klima uređaje i kopresorske stanice;

5. Vodi brigu o ispravnosti svih hidroinstalacija te obavlja svakodnevni nadzor na tim postrojenjima;

6. Obavlja kontrolu i održavanje vodovodnih i kanalizacionih sistema te sistema kišnice;

7. Obavlja održavanje, servisiranje i remont ATC, postrojenja i instalacija na telefonskoe mreži, instalacije za dojavu požara kao i postrojenja i instalacije razglasa;

8. Vodi brigu o svakodnevnom ispravnom funkcionisanju elektroinstalacija i uređaja, sa povremenim radom na visini većoj od 3 metra i u tom cilju preduzima odgovarajuće mjere;

9. Podnosi izvještaje o stanju instalacija, kao i mjerama za ispravno funkcionisanje električnih instalacija;

10. Vodi brigu o ispravnosti svih elektroenergetskih postrojenja te obavlja svakodnevni nadzor na tim postrojenjima;

11. Obavlja kontrolu, održavanje i remont elektroinergetskih postrojenja, te elektroinstalacija niskog i visokog napona;

12. Obavlja redovnu kontrolu i opravku brava i okova na prozorima i vratima;

13. Obavlja stolarske poslove;

14. Radi na ostalim poslovima održavanja administrativno poslovnih objekata koji obuhvataju nadzor, održavanje i pravoremeno funkcionisanje sistema za grijanje i hlađenje;

15. Obavlja manje poslove na demontaži starih i montaži novih uređaja i instalacija za grijanje i hlađenje;

16. Učestvuje u pripremi dokumentacije za nabavku usluga održavanja iz poslova za koje je nadležan;

17. Prati realizaciju ugovora sa ugovorenim servisnim mrežama o održavanju poslova za koje je nadležan;

18. Vodi evidencije po objektima o stanju obaveza po investicijama;

19. Vrši pripremu poslova održavanja manje složenosti (izrada specifikacija za nabavke potrebnog materijala);

20. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Izvršne direkcije, a u okviru stručne spreme;

21. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama izvršnog direktora, a u okviru stručne spreme;

22. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

– VKV (V stepen stručne spreme), završena Srednja škola tehničkog smjera ili druga odgovarajuća srednja škola tehničkog smjera);

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 10 (deset) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 10 (deset) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Napomena:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 80. Zanatlija

u Izvršnoj direkciji za pravne poslove upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom Društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/.