PONIŠTAVA DIO JAVNOG OGLASA

za prijem pripravnika u radni odnos za stručno osposobljavanje za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, objavljen dana 17.11.2020. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, u dijelu koji se odnosi na radno mjesto, kako slijedi:

– 264. Stručni saradnik, VSS, – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za korisničke aplikacije i servise, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu,

te ponovo objavljuje

J A V N I O G L A S

za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu, kako slijedi:

– 264. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za korisničke aplikacije i servise, Direkcije za servise, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Radi na poslovima upravljanja, administriranja, eksploatacije i održavanja multimedijalnih mobilnih servisa.

2. Vrši proaktivni nadzor sistema i servisa, testiranje sistema, kao i prikupljanje i obrada statističkih podataka.

3. Rukovodi projektima i učestvuje u testiranju i optimizaciji rada servisa, analizira statistike i rezultata mjerenja i optimizacije rada.

4. Radi na razvoju multimedijalnih mobilnih servisa.

5. Vrši otklanjanje svih uočenih grešaka sa stanovišta servisa i mobilnih aplikacija za koje je zadužen.

6. Kontinuirano prati tehnološke promjene i inovacije, priprema razvojne projekte iz oblasti multimedijalnih mobilnih servisa.

7. Sudjeluje u izradi investiciono tehničke dokumentacije iz domena rada Službe.

8. Učestvuje u izradi prijedloga plana rada Službe.

9. Učestvuje u zajedničkim projektima Direkcije i Društva.

10. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme.

11. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme.

12. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen elektrotehnički fakultet, fakultet za saobraćaj i komunikacije ili fakultet informacijskih tehnologija,

– da nema radno iskustvo u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, na poslovima visoke stručne spreme.

III Način prijavljivanja:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme (kandidati koji su završili studiji po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplome prvog i drugog ciklusa),

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci (Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO da kandidat nije prijavljen u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa),

– Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog staža u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju slijedećom dokumentacijom: Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO o radnom stažu uz obaveznu dešifraciju školske spreme i zanimanja.

Napomena:

1.

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko, pored opštih uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorom o stipendiranju.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo.

3.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije.

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

– Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu/dodatak diplomi, može dostaviti ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju i uvjerenja o prepisu ocjena, koje ne može biti starije od jedne godine dana od dana sticanja tražene stručne spreme.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 264. Stručni saradnik

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog pripravnika.

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku: Karijera – BH Telecom d.d. Sarajevo.