JAVNI OGLAS

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 10 (deset) mjeseci u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima, kako slijedi:

1. 84. Saradnik, VŠS – 1 (jedan) izvršilac, u Službi za planiranje i izvještavanje, Sektora za finansijski kontroling, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Prikuplja i obrađuje statističke podatke te sačinjava izvještaj o ostvarenom saobraćaju/ korisnicima /prihodima/rashodima organizacionih dijelova i Društva kao cjeline;

2. Sačinjava izvještaje i analize iz ekonomsko finansijske oblasti;

3. Sačinjava izvještaje za potrebe eksternih korisnika;

4. Učestvuje u izradi trogodišnjih/godišnjih ekonomsko finansijskih planova po organizacionim dijelovima Društva i Društva kao cjelini;

5. Izrađuje mjesečne, kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje o poslovanju organizacionih dijelova Društva i Društva kao cjeline;

6. Sarađuje sa drugim organizacionim dijelovima Društva prilikom izrade planova, izvještaja i analiza

7. Objedinjava planove / izvještaje nosilaca i učesnika u planiranju/ izvještavanju;

8. Provjerava usaglašenost prijedloga odluka o odobrenju sredstava za nabavke koje imaju karakter troška sa planom i daje informaciju o tome;

9. Prati i izvještava o odobrenim sredstvima za nabavke koje imaju karakter troška (evidentirane u PS modul SAP-a);

10. Sarađuje sa internim i eksternim revizorima;

11. Učestvuje u obavljanju zajedničkih poslova Sektora / Izvršne direkcije;

12. Prati statističke podatke o kretanjima troškova života radi usklađivanja satnice u skladu sa odredbama Kolektivnog ugovora;

13. Prati usaglašenost troškova zaposlenih i naknada sa zakonskim propisima, odredbama Kolektivnog ugovora kao i za tačnost podataka koje sadrži Odluka kojom se utvrđuje masa sredstava za plate;

14. Sačinjava statističke izvještaje koji se odnose na plaće i podatke koji se dostavljaju drugim korisnicima a vezano za oblast primanja zaposlenika;

15. Sačinjava izvještaje za eksterne korisnike (Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Centralna banka, Zavod za statistiku i drugi);

16. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme;

17. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova  i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme;

18. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

2. 115. Saradnik za finansijsko knjigovodstvo – izgradnja sredstava u vlastitoj režiji, VŠS – 1 (jedan) izvršilac, u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Knjiženje ovjerenih internih faktura kupaca;

2. Saradnja sa Direkcijama;

3. Sravnavanje internih odnosa na mjesečnom nivou;

4. Prati potraživanja po internom računu i prelaznom računu vezanom za realizaciju;

5. Učestvuje u izradi izvještaja o poslovanju i pomaže u pripremi, izradi i kontroli bilansa;

6. Vrši kontrolu pravilnosti obračuna i obavlja potrebna knjiženja vezano za pravdanje putnih naloga i terenskih dodataka, kao i njihovo usaglašavanje;

7. Prijem i obrada IOS-a;

8. Vrši zatvaranje izvoda, knjiženje avansa dobavljača kao i njihovo zatvaranje;

9. Arhiviranje dokumentacije;

10. Sačinjava izvještaje iz svog djelokruga rada po nalogu neposrednog rukovodioca;

11. Sarađuje sa drugim uposlenicima u sektoru;

12. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme;

13. Odgovoran jeza blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova  i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme;

14. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi

Za radno mjesto pod 1):

– VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa

najmanje 180 ETCS bodova u istoj struci), završena Viša ekonomska škola, ili završen I stepen ekonomskog fakulteta. – Da nema radno iskustvo u trajanju od 10 (deset) mjeseci na poslovima VŠS.

Za radno mjesto pod 2):

– VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa

najmanje 180 ETCS bodova u istoj struci), završena Viša ekonomska škola, ili završen I stepen ekonomskog fakulteta:

– Da nema radno iskustvo, u trajanju od 10 (deset) mjeseci, na poslovima VŠS.

III Način prijavljivanja za radna mjesta pod 1) i 2):

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju traženog stepena stručne spreme, (kandidati koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplomu I ciklusa studija),

– Dodatak diplomi (za kandidate koji su završili studij po bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da kandidat nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 10 (deset) mjeseci (Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO da kandidat nije prijavljen u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa).

Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog staža u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju slijedećom dokumentacijom: Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO o radnom stažu uz obaveznu dešifraciju školske spreme i zanimanja.

Napomene:

U slučaju da, u toku procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplomu i dodatak diplomi o završenom I ciklusa studija u istoj struci.

-Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu/dodatak diplomi, može dostaviti ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju i uvjerenja o prepisu ocjena, koje ne može biti starije od jedne godine dana od dana sticanja tražene stručne spreme.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta),

u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

Kandidat se može prijaviti na više radnih mjesta, ali za svako radno mjesto mora podnijeti posebno potpisanu prijavu na javni oglas, sa pratećom dokumentacijom pojedinačno u kovertama, sa naznakom tačno navedenog radnog mjesta na koje se aplicira.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku : „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/ .“