JAVNI OGLAS

Za prijem radnika u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima, Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima, na radno mjesto:

– 20. Administrator, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Zenici, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši administrativno tehničke poslove,

2. Prima, evidentira i obrađuje zahtjeve korisnika, vrši prodaju usluga u skladu sa važećim uputstvima,

3. Vrši preuzimanje, obradu i proslijeđivanje na realizaciju već evidentiranih zahtjeva i generisanih radnih naloga kao i njihovo praćenje do konačne realizacije,

4. Vrši ažuriranje podataka na postojećim korisnicima, konačan pregled kompletnosti i ispravnosti dokumenata po realizaciji zahtjeva korisnika,

5. Vrši pripremu i slanje odluka i obavjesti korisnicima, verifikaciju predmeta i pripremu za arhiviranje,

6. Obavlja operatorske poslove na unosu, obradi i ažuriranju podataka u poslovnim aplikacijama,

7. Vrši evidentiranje i obradu reklamacija na terminalne uređaje i vodi skladište zamjenski aparata,

8. Vrši pripremu i slanje odluka i obavjesti korisnicima, verifikaciju predmeta i pripremu za arhiviranje,

9. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena gimnazija, ekonomska, tehnička ili druga odgovarajuća srednja škola

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme;

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja mora biti precizna i detaljna te sadržavati: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Napomena:

1.

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od

dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva

djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcije Zenica ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica

Sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za radno mjesto 20. Administrator- ne otvarati”

Ul. Masarykova 46

720000 Zenica

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku : „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/ .“