JAVNI OGLAS

Za prijem radnika na radno mjesto – 72. Saradnik, VŠS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Službi za korisničku opremu, kontrolu i sigurnost IT servisa, Sektora za IT platformu u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši prijem i distribuciju zahtjeva za intervencijama na programskoj i računarskoj opremi,

2. Prati i analizira rad i stabilnost programske i računarske opreme,

3. Učestvuje i vodi projekte iz oblasti korisničke opreme,

4. Učestvuje u implementaciji projekata za povećanje sigurnosti informacionog sistema,

5. Učestvuje u pripremi detaljnih specifikacija za nabavku korisničke opreme,

6. Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

7. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršavanje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

8. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima odgovornostima propisanim odgovarajućim sistemima upravljanja i procedurama Dioničkog društva.

I Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran

dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj

sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi

– VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ETCS bodova u istoj struci), završena Viša PTT škola, I stepen fakulteta: Prirodno matematički fakultet, Elektrotehnički fakultet, Ekonomski fakultet, ili Fakultet za saobraćaj i komunikacije.

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 10 (deset) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma o sticanju traženog stepena stručne spreme, (kandidati koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplomu I ciklusa studija),

– Dodatak diplomi (za kandidate koji su završili studij po bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 10 (deset) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Napomene:

U slučaju da, u toku procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III, alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplomu i dodatak diplomi o završenom I ciklusa studija u istoj struci.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 72. Saradnik

u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7  71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku : „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/ .“