J A V N I O G L A S za posao

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos, broj 01-46-345046/21-4 od 15.06.2021. godine u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

 

Za prijem radnika na radno mjesto – 411. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Odjeljenju za energetiku Travnik, Sektora za napajanje i klimatizaciju, u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, sa mjestom rada u Travniku.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Radi na terenu (rad se odvija u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru, niske temperature zimi i visoke temperature ljeti),

2. Radi na održavanju i ispitivanju električnih instalacija BS (izlaganje nejonizirajućim elektromagnetnim zračenjima),

3. Povremeno radi u postrojenjima TS 10/0.4 kV i kontinuirano radi na održavanju EE instalacija i priključaka 220/380 V,

4. Po potrebi diže teret (aku baterije koje su teške od 40 do 80 kg),

5. Vrši poslove nadziranja rada i funkcionalnosti elektroenergetskih sistema i otklanjanja smetnji,

6. Pravi izvještaje o svim promjenama u radu elektroenergetskih uređaja,

7. Obavlja poslove na održavanju opreme i instrumenata,

8. Radi na održavanju, servisiranju i poslovima montaže i demontaže opreme iz domena rada službe,

9. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru stručne spreme iz djelokruga rada organizacione cjeline u kojoj se nalazi,

10. Trenutno izvještava o svim promjenama u radu pojedinih energetskih uređaja,

11. Provodi mjere HTZ i PPZ,

12. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

13. Poslove obavlja u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

 

I Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi

– SSS (IV stepen stručne spreme), Srednja elektrotehnička škola.

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

– Položen vozački ispit „B kategorije“.

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

 

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme;

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis

poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

– Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B kategorije“.

 

Napomene:

 

1. U slučaju da, u toku procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije

od 15 dana;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i

odlikovanja.

 

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III stav (2) alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 411. Tehničar – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

 

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku : „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/ .“