J A V N I O G L A S za posao

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos, broj: 01-46-345779-6/21 od 15.06.2021. godine u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

 

Za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto – 25. Saradnik za obračun plata i naknada za regionalne direkcije Sarajevo, Travnik, Bihać, Zenicu, Tuzlu, Mostar, Banja Luku i Brčko, VŠS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 5 (pet) mjeseci u Odjeljenju za obračun plata i naknada, u Službi za platni promet i osiguranje, Sektora za finansijske poslove u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove, sa mjestom rada u Mostaru.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Prijem i kontrola Ugovora, Odluka i ostale dokumentacije vezane za obračun plata i naknada za direkciju,

2. Primjena normativnih akata Društva i propisa iz oblasti radnog prava, izvršnog postupka, i poreza i doprinosa pri obračunu i isplati plate i drugih naknada,

3. Prijem i kontrola šiht lista sa pratećom dokumentacijom,

4. Unos potrebnih podataka za obračun plate u aplikaciju obračuna,

5. Obračun i kontrola obračuna plate uz potrebnu koordinaciju sa Help Deskom oko ad hoc sistemskih prilagodbi i realizacije isplate,

6. Obračun i kontrola obračuna isplate naknada zaposlenicima,

7. Obračun i kontrola obračuna isplate naknada vanjskim saradnicima po osnovu Ugovora i Odluka,

8. Obračun naknada pripravnicima,

9. Izrada pojedinačnih pregleda isplata na potrebnim obrascima i dostavljanje u PU,

10. Priprema pregleda i zahtjeva za refundaciju bolovanja od Zavoda Zdravstvenog osiguranja,

11. Priprema pregleda i zahtjeva za refundaciju porodiljnih nakanda od Centara za socijalni rad,

12. Obrada izjava o zapljeni po pristanku dužnika i prateće dokumentacije uz korespondeciju sa bankama i ostalim tražiocima izvršenja, kao i kontrolu promjene računa radnika,

13. Obrada zahtjeva radnika za usklađivanje podataka u PIO evidencijama i sačinjavanje vezanih potvrda, M4 i M 8 obrazaca,

14. Vrši obradu sudskih riješenja o izvršenju, vezani obračun kamata, unos i korespodneciju po istima,

15. Kompletiranje i dostavljanje dokumentacije u knjigovodstvo na knjiženje uz izradu zbirne specifikacije,

16. Obavlja aktivnosti arhiviranja poslovne dokumentacije

17. Sačinjavanje godišnjih izvještaja o godišnjim isplatama, zaposlenicima i vanjskim saradnicima za zaposlenike,

18. Generisanje svih vrsta postavljenih sistemskih izvještaja,

19. Testiranje implementacije postavki obračuna u aplikaciju,

20. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

21. Odgovaran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

22. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

 

I Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran

dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj

sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi

– VŠS (VI stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ciklusa studija stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa

najmanje 180 ETCS bodova u istoj struci), završena Viša ekonomska škola, ili I stepen Ekonomskog fakulteta.

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 10 (deset) mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

 

– Diploma/svjedočanstvo o sticanju traženog stepena stručne spreme, (kandidati koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplomu I ciklusa studija),

– Dodatak diplomi (za kandidate koji su završili studij po bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od 10 (deset) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomene:

U slučaju da, u toku procesa izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije

od 15 dana;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i

odlikovanja.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III, alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplomu i dodatak diplomi o završenom I ciklusa studija u istoj struci.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 25. Saradnik za obračun plata i naknada za regionalne direkcije Sarajevo, Travnik, Bihać, Zenicu, Tuzlu, Mostar, Banja Luku i Brčko

u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

 

Upute za apliciranje na javni oglas u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku : „ https://www.bhtelecom.ba/karijera/ .“