ISPRAVKA DIJELA JAVNOG OGLASA

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo-prečišćeni tekst, te u vezi sa tačkom I i II Odluke o poništenju i ponovnom objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos, broj: 11.7-46-352643/21 u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, v.d.direktor Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo donosi

 

ISPRAVKU DIJELA JAVNOG OGLASA

 

I

 

U tekstu Javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, u Odjeljenju za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) u Službi za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima, u Direkciji Bihać, sa mjestom rada u Cazinu, na radnom mjestu 25. Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, objavljenog dana 21.06.2021. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, koji je shodno tački III. Odluke o poništenju i ponovnom objavljivanju javnog oglasa za prijem radnika u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, Direkcija Bihać, broj: 11.7-46-352643/21 od 07.06.2021. godine njen sastavni dio, vrši se ispravka na način kako slijedi:

 

Iza napomene pod rednim brojem 2. dodaje se tačka IV koja glasi: „Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja ove ispravke dijela Javnog oglasa u dnevnom listu Dnevni avaz“.

 

U dijelu Javnog oglasa koji se odnosi na mjesto dostavljanja prijava sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom riječi: „na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo“ zamjenjuju se riječima: „na protokol Direkcije Bihać“.

 

II

 

U ostalom dijelu tekst Javnog oglasa ostaje neizmijenjen.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom mogu se dostaviti neposredno na protokol Direkcije Bihać, ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Bihać

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 25.Šalterski radnik u Direkciji Bihać – ne otvarati”

Ul. Bosanska 5

77000 Bihać

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

 

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, možete naći na sljedećem linku: https://www.bhtelecom.ba/karijera/