J A V N I O G L A S Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za imovinsko pravne poslove i zastupanje Travnik

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br. 13/19 i 9/21), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 01-46-31857-4/21 od 05.05.2021. godine, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

J A V N I O G L A S

 

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za imovinsko pravne poslove i zastupanje Travnik, Službe za imovinsko pravne poslove i zastupanje, Sektora za pravne poslove u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu, kako slijedi:

 

– 13c. Administrator, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Travniku.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

1. Obavlja administrativno tehničke poslove za Odjeljenje, unos podataka i slično,

2. Obavlja sve administrativne poslove za šefa Odjeljenja,

3. Vodi dnevnik rada i evidenciju dokumenata šefa Odjeljenja i dokumenata dostavljenih na ovjeru direktoru Direkcije,

4. Vrši prijem i usmjeravanje telefonskih poziva,

5. Vodi evidencije sudskih i drugih predmeta,

6. Obavlja popis akata koji se nalaze u spisu, a po okončanju postupka arhivira predmet,

7. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

8. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

9. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

 

I Opšti uslovi:

 

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran

dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o

zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima

radnog mjesta iz opisa poslova).

 

II Posebni uslovi:

 

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena gimnazija, srednja upravna ili ekonomska škola,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

III Način prijave:

 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

 

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o

kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomena:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije;

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od

6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog

oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 13c. Administrator

u Izvršnoj direkciji za pravne poslove upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

 

Upute za apliciranje na javne oglase u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo možete naći na našoj web stranici na sljedećem linku: Karijera – BH Telecom d.d. Sarajevo