PONIŠTAVA SE JAVNI OGLAS

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Direkciji Brčko, sa mjestom rada u Brčkom, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, objavljen dana 17.11.2020. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, za radno mjesto kako slijedi:

– 34. Monter, KV – 1 (jedan) izvršilac, u Odjeljenju za tehničku podršku

te ponovo objavljuje

J A V N I O G L A S

za prijem radnika u Direkciji Brčko, sa mjestom rada u Brčkom, na neodređeno vrijeme, sa probnim radom u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu, kako slijedi:

– 34. Monter, KV – 1 (jedan) izvršilac u Odjeljenju za tehničku podršku.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Obavlja poslove redovnog održavanja i otklanja smetnje,

2. Obavlja uključenja, seobe, premještanja i demontiranja telefonskih aparata na području održavanja,

3. U slučaju potrebe vrši otklanjanje smetnji na drugim područjima,

4. Vodi računa o pravilnom korištenju zadužene HTZ opreme,

5. Za izvršenje poslova i radnih zadataka odgovoran je glavnom monteru,

6. Putem radnog naloga pravda utrošeni materijal,

7. Vrši konfigurisanje i instaliranje terminalne opreme kod korisnika,

8. Po potrebi vrši poslove oko magacinskog zbrinjavanja terminalne opreme i materijala neophodnog za redovno održavanje”,

9. Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 metra,

10. Rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru,

11. Poslovi pri kojima je radnik izložen nejonizujućim zračenjima (laserska),

12. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

13. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršavanje svih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim naredbama neposrednih rukovodilaca, a u okviru stručne spreme,

14. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkog društva.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– KV (III stepen stručne spreme), sa završenom srednjom elektrotehničkom ili drugom odgovarajućom školom tehničkog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci,

– vozačka dozvola za “B” kategoriju.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci , koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole za “B” kategoriju.

Napomena:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

Napomene:

Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

1. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Federacije BiH dužni su dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu Federacije BIH od 17.06.2013.godine.

2. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta trebaju dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu na tim teritorijama.

Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – Direkcija Brčko ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo – Direkcija Brčko

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 34. Monter – ne otvarati”

Ul. Bulevar mira 2

76120 Brčko

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.