J A V N I O G L A S

Za prijem pripravnika u radni odnos radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Odjeljenju za knjigovodstvo materijala i stalnih sredstava, Službe za računovodstvo, Sektora za računovodstvo, Izvršne direkcije za ekonomsko finansijske poslove Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu kako slijedi:

· 144. Knjigovođa materijala i sitnog inventara – SSS, 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši prijem i kontrolu dokumentacije o promjenama na skladištima materijala;

2. Provodi postupak inventure, printa inventurne liste, unosi stanje utvrđeno popisom i sl;

3. Kontroliše evidenciju ovih promjena u glavnoj knjizi, obilježava i arhivira dokumentaciju vezanu za skladišta;

4. Prijem, kontrola i knjiženje dokumentacije o nabavci i kretanju sitnog inventara, i usklađuje stanja;

5. Prijem, kontrola i knjiženje internih faktura Telecom inžinjeringa i usaglašavanje stanja internih odnosa po ovom osnovu;

6. Vanbilansna evidencija potrebna za materijalno knjigovodstvo;

7. Upoznaje šefa službe sa propustima i daje prijedloge za ispravku;

8. Usklađuje stanja između organizacionih dijelova preduzeća u svom djelokrugu rada;

9. Kontinuirano prati stanja na kontima u svom djelokrugu rada i povezuje i zatvara stavke;

10. Sačinjava izvještaje iz svog djelokruga rada po naređenju šefa službe;

11. Sarađuje sa drugim uposlenicima u službi i sektoru;

12. Odgovara za rad organizacione jedinice kojom rukovodi;

13. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme;

14. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova  i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme;

15. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran

dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o

zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima

radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena Srednja ekonomska škola ili gimnazija,

– da nema radno iskustvo u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na poslovima srednje stručne spreme.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 6 (šest) mjeseci (Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO da kandidat nije prijavljen u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate

doprinosa zaključno sa danom objave oglasa).Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu,

činjenicu nepostojanja radnog staža u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju sljedećom

dokumentacijom: Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO o radnom stažu uz obaveznu dešifraciju školske

spreme i zanimanja.

Napomena:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvodemobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidatostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 144. Knjigovođa materijala i sitnog inventara

u Izvršnoj direkciji za ekonomsko finansijske poslove – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.