J A V N I O G L A S

Za prijem radnika u radni odnos u Službi za planiranje i razvoj tehnologija i servisa, Sektora za planiranje i razvoj, Izvršne direkcije za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radnom mjestu, kako slijedi:

– 347a. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Aktivno vrši provjeru i praćenje toka realizacije servisa nižeg nivoa složenosti, s kraja na kraj, te analizu toka realizacije servisa u svim direkcijama i Organizacionim jedinicama, mapiranje, redizajn i optimiziranje toka u cilju pravovremene i korektne realizacije istih;

2. Učestvuje u aktivnostima za izradu strategije i plana tehnoloških resursa što obuhvata: proces prikupljanja i analize informacija, učešće u uspostavljanju ciljeva i strategije u domenu servisa, učešće u izradi godišnjeg/višegodišnjeg plana servisa, definisanje zahtjeva sa strane tehnologije vezanih za partnere i učešće u pridobijanju opredjeljenja cijele firme za postavljenu strategiju;

3. Učestvuje u aktivnostima za obezbjeđenje servisnih kapaciteta, što obuhvata: analizu zahtjeva za unaprjeđenje postojećeg servisa, identifikaciju nedostataka kapacitetu i funkcionalnostima postojećeg servisa, dobijanje odobrenja za investiranje u poboljšanja, dizajniranje servisnih kapaciteta i funkcionalnosti, upravljanje implementacijom planiranog unapređenja, upravljanje primopredajomnakon implementacije nadležnoj Organizacionoj jedinici.

4. Učestvuje u razvoju novih i gašenju neperspektivnih servisa, što obuhvata: organizaciju prikupljanja i analize ideja za nove servise, procjenu performansi postojećih servisa, učešće u izradi poslovnih modela za nove i unaprijeđene servise, učešće u izradi detaljnih tehničkih specifikacija, tehnička implementacija servisa, upravljanje i koordinaciju gašenja neperspektivnih servisa;

5. Razmjenjuje informacije sa drugim Organizacionim jedinicama i direkcijama;

6. Izvještava rukovodioca Službe, rukovodioce timova u oviru Službe i druge rukovodioce pretpostavljene posebnim rješenjem;

7. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme;

8. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova i pojedinačnim naredbama neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme;

9. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet ili drugi odgovarajući tehnički fakultet;

– Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Napomena:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije;

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli

180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci ;

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. ovog

oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 347a.Stručni saradnik

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.