J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto – 151. Tehničar, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca u Službi za sisteme prenosa Zenica, Sektora za IP i prenosne mreže, Direkcije za mrežnu infrastrukturu, u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, sa mjestom rada u Zenici.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Sprovodi ciljeve i zadatke službe u okviru svojih nadležnosti.

2. Poznaje osnovne funkcije rada i eksploatacije uređaja, prateće opreme, softvera za nadzor i upravljanje, mjernih instrumenata, osnove funkcionisanja MUX i IP/MPLS sistema prenosa.

3. Sprovodi aktivnosti redovnog, interventnog održavanja, TK mjerenja, otklanjanja kvarova i održavanja neprekidnosti rada MUX i IP/MPLS sistema prenosa.

4. Realizuje montažu MUX i IP/MPLS uređaja i opreme u skladu sa propisima i uputstvima o montaži.

5. Brine o pravilnoj eksploataciji mjernih instrumenata, alata i pribora.

6. Učestvuje u ličnoj i edukaciji uposlenika u skladu sa novim tehničkim rješenjima.

7. Sprovodi mjere zaštite na radu i radu na visini.

8. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu direktora Izvršne direkcije, a u okviru stručne spreme.

9. Odgovoran je za blagovremeno I tačno izvršenje svojih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost ovim opisom poslova I pojedinačnim naredbama izvršnog direktora, a u okviru stručne spreme.

10. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima I odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi

– SSS (IV stepen stručne spreme), Gimnazija, Srednja tehnička škola ili Srednja ekonomska škola

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 mjeseci.

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Svjedočanstvo ili diplomu o sticanju tražene stručne spreme;

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova na kojim je kandidat stekao radno iskustvo (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Napomene:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III, alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 151. Tehničar u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.