J A V N I O G L A S

Za prijem radnika na radno mjesto 19. Stručni saradnik-MVK -1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci,, u Službi za plasman usluga poslovnim korisnicima Sektora za plasman usluga i podršku poslovnim korisnicima u Direkciji Sarajevo, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Izvršava pripadajuće poslove prodaje,

2. Izvršava poslove implementacije i prodaje novih servisa i usluga;

3. Stara se o primjeni zakonskih propisa i važećih akata

4. Redovno, po utvrđenom dinamičkom planu, obilazi postojeće

poslovne korisnike i potencijalne poslovne korisnike te kroz direktnu

komunikaciju sa korisnicima evidentira njihove potreba i prezentira

postojeće usluge;

5. Sačinjava ponude, predračune i ugovore po složenijim zahtjevima a

u skladu sa važećim dokumentima;

6. Dostavlja terminalnu opremu poslovnim korisnicima;

7. Vrši ažuriranje podataka za postojeće korisnike i konačan pregled

kompletnosti ;

8. Vodi kompletnu korespodenciju i praćenje realizacije zahtjeva;

9. Kontroliše primljene zahtjeve za usluge, te prati propisane

rokove za rješavanje zahtjeva;

10. Priprema ponude i prezentacije usluga u skladu sa važećim

dokumentima u kordinaciji sa nadležnim OJ;

11. Priprema i zaključuje ugovore o prodaji sa poslovnim

korisnicima;

12. Prati realizaciju ugovorenih poslova;

13. Realizuje programe, organizira i provodi edukacije za plasman

usluga poslovnim korisnicima;

14. Prikuplja informacije o potrebama korisnika i analizira

ponašanje u konzumaciji usluga;

15. Izvještava o realizovanim poslovima, te predlaže unapređenje

ponude u prodaji usluga poslovnim korisnicima;

16. Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog

rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

17. Odgovoran je za blagovremeno i tačno izvršenje svih poslova koji

su mu stavljeni u nadležnost ovom sistematizacijom i pojedinačnim

naredbama neposrednih rukovodioca, u okviru stručne spreme,

18. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima

propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u

Dioničkom društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

II Posebni uslovi:

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci) – Fakultet tehničkog ili društvenog smjera ili drugi odgovarajući fakultet

-radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jedna) godina,

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godinu, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

Napomena:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III stav (2) alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci.

-Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 19. Stručni saradnik-MVK u Direkciji Sarajevo– ne otvarati”

Ul. Zmaja od Bosne br. 88

71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.