Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Broj: 10.7-46-8653-1/21 5693
Zenica, 05.02.2021. godine

 

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“br. 13/19), te u vezi sa tačkom II Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 00.1-14-75778-7/20 od 13.01.2021. godine i broj: 00.1-14-75778-6/20 od 13.01.2021. godine, vršilac dužnosti direktora Direkcije Zenica objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

 

Za prijem radnika u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu, Sektor za tehničku podršku, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3(tri) mjeseca i to na radnim mjestima kako slijedi:

 

 1. Tehničar za pristupne mreže, SSS – 2 (dva)  izvršioca, u Odjeljenju za razdjelnike i kablovsku infrastrukturu, sa mjestom rada u Zenici;

 

 1. Tehničar za pristupne mreže, SSS – 1 (jedan) izvršilac, u Odjeljenju za mjesne mreže, sa mjestom rada u Zavidovićima.

 

Opis poslova i radnih zadataka radnog mjesta pod tačkom 1.  :

 1. Lično učestvuje u izvođenju i obavljanju svih poslova na eksploataciji pristupnih mreža (bakarnih i optičkih),
 2. Odgovoran je za kvantitetu i kvalitetu izvedenih radova, kontroliše i ovjerava radne naloge izvršenih poslova, sarađuje sa drugim izvođačima infrastrukture,
 3. Sudjeluje u prevozu radnika, alata i materijala na radilište, vrši pregled izvršenih radova i podnosi izvještaje o kvalitetu i kvantitetu izvršenih radova,
 4. Sudjeluje u izuzimanju materijala i alata sa skladišta i razdužuje utrošeni materijal po radnim nalozima, vodi brigu o zaduženom alatu, materijalu i ostalim sredstvima rada; Vodi uredno, pregledno i tačno dnevnik rada za svaki dan i ovjerava dnevnike rada I liste evidencija radnika odjeljnja,
 5. Lično učestvuje u izdavanju TM i instalacijama tk usluga po svim vrstama fiksnih pristupnih mreža (bakarnim i optičkim) i tehnologijama i terminalnim uređajima (žičnim i bežičnim),
 6. Radno mjesto podrazumijeva rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru, rad u uslovima povišenog i sniženog atmosferskog pritiska, poslovi se obavljaju u prisilnom položaju tijela, zaposlenik može biti izložen dimu olova, povremeni poslovi na visini iznad 3 m.

 

Opis poslova i radnih zadataka radnog mjesta pod tačkom 2. :

 1. Lično učestvuje u izvođenju i obavljanju svih poslova na ieksploataciji pristupnih mreža (bakarnih i optičkih) i terminalnih uređaja,
 2. Odgovoran je za kvantitet i kvalitet izvedenih radova, kontroliše i ovjerava radne naloge izvršenih poslova, sarađuje sa drugim izvođačima infrastrukture,
 3. Sudjeluje u prevozu radnika, alata i materijala na radilište, vrši pregled izvršenih radova i podnosi izvještaje o kvalitetu i kvantitetu izvršenih radova,
 4. Sudjeluje u izuzimanju materijala i alata sa skladišta i razdužuje utrošeni materijal po radnim nalozima, vodi brigu o zaduženom alatu, materijalu i ostalim sredstvima rada; Vodi uredno, pregledno i tačno dnevnik rada za svaki dan i ovjerava dnevnike rada I liste evidencija radnika odjeljnja,
 5. Lično učestvuje u izdavanju TM i instalacijama tk usluga po svim vrstama fiksnih pristupnih mreža (bakarnim i optičkim) i tehnologijama i terminalnim uređajima (žičnim i bežičnim),
 6. Radno mjesto podrazumijeva rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima i rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru, rad u uslovima povišenog i sniženog atmosferskog pritiska, poslovi se obavljaju u prisilnom položaju tijela, zaposlenik može biti izložen dimu olova, povremeni poslovi na visini iznad 3 m.

 

I  Opšti uslovi za sva radna mjesta:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi za sva radna mjesta:

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena srednja tehnička škola – elektro smjer,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

III Način prijave za sva radna mjesta:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme;

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja mora biti precizna i detaljna te obavezno sadržavati: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomena:

1.

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od

dana izdavanja,

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva

djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

2.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III stav (2) alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcije Zenica ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica

Sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta) – ne otvarati”

Ul. Masarykova 46

720000 Zenica

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u suprotnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom. 

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.