Javni oglas za prijem radnika u radni odnos

Broj: 10.7-46-8651-1/21 5693
Zenica, 05.02.2021. godine

 

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“br. 13/19), te u vezi sa tačkom II Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 00.1-14-75778-6/20 od 13.01.2021. godine, vršilac dužnosti direktora Direkcije Zenica objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

 

Za prijem radnika u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office), Sektora za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima, na radno mjesto:

 

 • Šalterski radnik, SSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Zenici, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 1. Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta,
 2. Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima,
 3. Permanentno praćenje potreba rezidencijalnih korisnika i optimizacija korištenja usluga, te informisanje, edukacija i podrška korisnicima,
 4. Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,
 5. Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontrolora,
 6. Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promtnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa,
 7. Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi,
 8. Vrši prijem, obradu zahtjeva i reklamacija za usluge,
 9. Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,
 10. Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,
 11. Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,
 12. Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,
 13. Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova.

 

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena gimnazija, srednja škola tehničkog ili društvenog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme;

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja mora biti precizna i detaljna te sadržavati: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

 

 

Napomena:

U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

 • da je nezaposleno lice,
 • da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od

dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, svojstva

djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

 

2.

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III stav (2) alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, Direkcije Zenica ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo, Direkcija Zenica

Sa naznakom ”Prijava na Javni oglas za radno mjesto 37. Šalterski radnik – ne otvarati”

Ul. Masarykova 46

720000 Zenica

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                               

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.