J A V N I O G L A S

Za prijem u radni odnos u Odjeljenju za fizičku i tehničku zaštitu, Službe za sigurnost i zaštitu, Sektora za opšte poslove, poslove sigurnosti i zaštite, Izvršne direkcije za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima kako slijedi:

1) Prijem pripravnika u radni odnos za stručno osposobljavanje za samostalan rad u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, na radnom mjestu:

– 99. Stručni saradnik za fizičku zaštitu, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši procjene ugroženosti objekata,

2. Izrađuje raspored dežurstava radnika unutrašnje zaštite i organizuje pratnju novca i vrijednosti,

3. Izrađuje elaborate za sigurnost i zaštitu Direkcije,

4. Kontinuirano obilazi sve objekte direkcije i kontroliše sprovođenje mjera zaštite i tehničke zaštite,

5. Planira i organizuje mjere sigurnosti i vrši procjenu i izradu Plana organizovanja i djelovanja Direkcije u ratu,

6. Prati nova tehnička dostignuća iz oblasti fizičke zaštite i sa istim upoznaje neposrednog rukovodioca,

7. Prati, informiše i sprovodi potrebne zakonske mjere iz oblasti fizičke zaštite,

8. Vodi evidencije o licima zaposlenim za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, evidenciju o vatrenom oružju, evidenciju o licima zaduženim službenom uniformom, evidenciju koja se vodi o objektima koja se štite fizičkom i tehničkom zaštitom, evidenciju o provjeru rukovanja oružjem i evidenciju o provjeri zdravstvene i psihofizičke sposobnost,

9. Brine se o nabavci i nošenju službene uniforme, akreditacije i opreme,

10. Izrađuje procjene ugroženosti radnika, objekata i imovine Društva,

11. Sprovodi zakonske akte iz oblasti civilne zaštite,

12. Komanduje jedinicom civilne zaštite,

13. Organizuje se i brine o nabavci potrebne opreme za jedinicu civilne zaštite,

14. Organizuje obuku pripadnika jedinice civilne zaštite za postupanje u situacijama prirodnih katastrofa, spašavanja iz visokih zgrada i itd;

15. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

2) Prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu, kako slijedi:

– 105. Čuvar, KV – 2 (dva) izvršioca, sa mjestom rada u Sarajevu.

Opis poslova i radnih zadataka:

1. Vrši fizičku zaštitu objekata Društva na području Kantona Sarajevo za koje je raspoređen,

2. Vrši kontrolu ulaska i izlaska stranki kao i evidenciju stranaka za pojedine objekte prema nalogu neposrednog rukovodioca, te po potrebi usmjeravanje stranaka do nadležne organizacione jedinice Društva odnosno zaduženog radnika Društva,

3. Vrši kontrolu ulaska i izlaska radnika u objekte kao i unošenje i iznošenje stvari iz istih, za pojedinačne slučajeve/objekte predviđeno internim aktima,

4. Vrši kontrolu i evidenciju ulaska i izlaska vozila u krug objekata kao i kontrolu tereta koji prevoze za pojedinačne slučajeve/objekte predviđeno internim aktima,

5. Vodi sve propisane evidencije, a u skladu sa zakonom, Pravilnikom i uputstvima,

6. Po potrebi odlazi na štićeni objekat radi eventualnih intervencija,

7. Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Društvu.

I Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran

dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o

zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima

radnog mjesta iz opisa poslova).

II Posebni uslovi:

Za radno mjesto pod 1)

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa

najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Fakultet društvenih nauka,

– da nema radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci na poslovima visoke stručne spreme.

– Certifikat za obavljanje poslova odgovorne osobe.

Za radno mjesto pod 2)

– KV (III stepen stručne spreme), završena Srednja škola,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju najmanje 6 (šest)

mjeseci,

– Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite.

III Način prijave:

Za radno mjesto pod 1)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 mjeseci (Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO da kandidat nije prijavljen u jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa zaključno sa danom objave oglasa).

Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog staža u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju sljedećom dokumentacijom: Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO o radnom stažu uz obaveznu dešifraciju školske spreme i zanimanja,

– Certifikat za obavljanje poslova odgovorne osobe.

Za radno mjesto pod 2)

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mjesta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu),

– Certifikat za obavljanje poslova fizičke zaštite.

Napomena:

1. U slučaju da, u toku postupka izbora kandidata za prijem u radni odnos, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima će imati kandidat koji ima svojstvo demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog branioca, djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidat ostvaruje, samo ukoliko pored opštih i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeće:

– da je nezaposleno lice,

– da je demobilizirani branilac ili član njegove porodice, ili da je dijete šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima kandidati dokazuju dostavljanjem sljedećih dokaza:

– Uvjerenje o statusu nezaposlenog lica izdato od nadležnog organa za vođenje evidencije o nezaposlenim licima, ne starije od 15 dana, od dana izdavanja;

– Rješenje/uvjerenje nadležnog organa o priznavanju svojstva demobiliziranog branioca, člana porodice demobiliziranog

branioca, svojstva djeteta šehida – poginulog branioca, umrlog ratnog vojnog invalida, ili umrlog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja.

2. Ukoliko je kandidat sa liste uspješnih kandidata za prijem u radni odnos radi osposobljavanja za samostalan rad stipendista Društva, ostvaruje prednost prilikom zapošljavanja pod jednakim uslovima, samo ukoliko, pored opštih uslova i posebnih uslova javnog oglasa, ispunjava i sljedeći uslov:

– da je stipendista Društva sa završenim studijem u redovnom roku koji je propisan ugovorom o stipendiranju.

Kandidat je dužan uz prijavu priložiti Ugovor o stipendiranju zaključen sa BH Telecom d.d. Sarajevo (za radno mjesto pod 1).

3.

– Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije;

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od

6 (šest) mjeseci;

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci;

– Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli

180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci (za radno mjesto pod 1).

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova,

nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija. (za radno mjesto pod 1).

– Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu /dodatak diplomi, može dostaviti ovjerenu

kopiju uvjerenja o diplomiranju i uvjerenja o prepisu ocjena, koje ne može biti starije od jedne godine dana od dana

sticanja tražene stručne spreme (za radno mjesto pod 1).

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. ovog

oglasa, smatrat će se nepotpunom (za radno mjesto pod 2).

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta)

u Izvršnoj direkciji za pravne poslove, upravljanje organizacijom i ljudskim resursima – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7, 71000 Sarajevo

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.