Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br. 13/19), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29. 06. 2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 03.2.2-46-76395-3/20 od 03. 12. 2020. godine, generalnI direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

 

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za RAN SarajevoSlužbe za bazne stanice RAN, Sektora za radio pristupnu mrežu, Izvršne direkcije za  tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radnom mjestu, kako slijedi:

 

–          58. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu.

                                              

Opis poslova i radnih zadataka:

 

1.       Učestvuje u izvršavanju složenijih poslova na izgradnji i održavanju mobilne mreže;

2.       Učestvuje u radu unutar odjeljenja u vezi sa održavanjem pristupnih radio mreža, učestvuje u rješavanju složenih smetnji na sistemu i u vezi s tim vrši analizu i administriranje sa drugim organizacionim jednicama;

3.       Učestvuje i provodi aktivnosti na drive test mjerenjima parametara radio pristupne mreže;

4.       Analizira izvještaje o raspoloživosti radio pristupnih mreža, te predlaže i poduzima mjere na povećanju raspoloživosti;

5.       Učestvuje u akviziciji novih lokacija za BS;

6.       Učestvuje u analizi kvaliteta usluga mobilne mreže, te predlaganju korektivnih mjera;

7.       Kontroliše kretanje zaliha materijala i rezervnih djelova u priručnim magacinima;

8.       Uz saglasnost rukovodioca učestvuje u zajedničkim aktivnostima sa drugim organizacionim jedinicama;

9.       Učestvuje u aktivnostima u vezi sa planiranjem, razvojem, i primjenom novih tehnologija iz domena rada odjeljenja, pravi prijedloge za primjenu novih rješenja te prati i učestvuje u realizaciji razvojnih projekta;

10.    Učestvuje u praćenju kretanja i evidentiranju investicione opreme i materijala radio pristupnih mreža prilikom demontaža i ponovnog stavljanja opreme u funkciju;

11.    Vodi evidenciju o potrebnoj dokumentaciji za BS kao izvore nejonizirajućeg zračenja u skladu sa zakonskom regulativom;

12.    Prati propise BH Telecom-a, stručnu literaturu i druge propise vezane za rad odjeljenja i brine se za njihovu primjenu;

13.    Podrazumijeva rad na visini i u otežanim uslovima;

14.    Poslovi se obavljaju u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima propisanim odgovarajućim dokumentima integrisanog sistema upravljanja u Dioničkom društvu.

 

I  Opšti uslovi:

 

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine;

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran

  dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o

  zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju svim uslovima

  radnog mjesta iz opisa poslova).

 

 

II  Posebni uslovi:

 

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa

  najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet – odsjek TK ili drugi odgovarajući tehnički fakultet;

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu)

  godinu.

 

III Način prijave:

 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme;

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja);

– Izvod iz matične knjige rođenih;

– Uvjerenje o državljanstvu;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova radnog mejsta na kojem je kandidat stekao iskustvo (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomene:

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije;

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci;

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci;

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci;

-Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje  240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija;

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 58. Stručni saradnik

u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7,  71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.   

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.                                           

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.