Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st.(1) i (2) Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema radnika u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH, (Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19 a na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo-prečišćeni tekst br. 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-52313/18, 00.1-14-61199/18, 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, Direkcija Bihać br.11.7-46-81668-10/20od 11.12.2020.godine, vršilac dužnosti direktora Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

 

J A V N I  O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radnom mjestu:

1)     80. Operator za fakturisanje i naplatu, SSS – 1 (jedan) izvršilac, u Odjeljenju za kontrolu prihoda, Službe za fakturisanje, kontrolu prihoda i ekonomske poslove, sa mjestom rada u Bihaću.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.Izvršava operativne i administratorske poslove organiziranja i dokumentovanja podataka o prodatim   

   uslugama/uređajima putem Webshopa sa nivoa Kontrole prihoda direkcije,

2.Praćenje svih uplata putem prodajnog kanala Webshop koje dolaze na račun direkcije

3.Prepoznavanje uplata i izdavanje knjižnih obavijesti i slanje

4.Storniranje fiskalnih računa i faktura po osnovu vraćenih/reklamiranih uređaja itd., nakon što se utvrdi   

   greška

5. Komunikacija sa korisnicima vezano za uplate i kupovinu putem Webshopa

6.Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova.

 

I Opšti uslovi:

-da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

-da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidati  

 koji budu izabrani dužni su da u roku od 15 dana, od dana konačne Odluke o prijemu u radni odnos,

 dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njihovo zdravstveno stanje i

 psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi:

-SSS (IV stepen stručne spreme) završena  Ekonomska škola, Gimnazija, Srednja škola društvenog

 smjera,

-Radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od  

 najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

-diploma o sticanju tražene stručne spreme,

-Izvod iz matične knjige rođenih,

-Uvjerenje o državljanstvu,

-Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu)

 

Napomena:

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije.

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može  

 biti stariji od 6 mjeseci.

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavlaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Bihać Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakon „Prijava na javni oglas 80. Operator za fakturisanje i naplatu“ – ne otvarati“

Ul. Bosanska br. 5

77000 Bihać

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.