Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18), i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.13/19), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II. i III. Odluke o poništenju i ponovnom objavljivanju dijela javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 01-46-49208-16/20 od 04.12.2020. godine, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 

 

P O N I Š T A V A   D I O  J A V N O G   O G L A S A

 

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, sa mjestom rada u Bihaću, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, objavljen dana 20.08.2020. godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, objavljen je i prijem radnika na radnom mjestu, kako slijedi:

 

–          169. Tehničar –  SSS, 1 (jedan) izvršilac u Službi za sisteme prenosa Bihać.

 

te ponovo objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

 

za  prijem radnika u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, sa mjestom rada u Bihaću, na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu, kako slijedi:

 

–          169. Tehničar –  SSS, 1 (jedan) izvršilac u Službi za sisteme prenosa Bihać.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

 

1.        Sprovodi  ciljeve i zadatake službe u okviru svojih nadležnosti.

2.        Poznaje osnovne funkcije rada i eksploatacije uređaja, prateće opreme, softvera za nadzor i upravljanje, mjernih instrumenata, osnove funkcionisanja RR sistema prenosa.

3.        Sprovodi aktivnosti redovnog, interventnog održavanja, TK mjerenja, otklanjanja kvarova i održavanja neprekidnosti rada RR sistema prenosa.

4.        Realizuje montažu i umjeravanje RR uređaja i  opreme u skladu sa propisima i upustvima o montaži.

5.        Brine o  pravilnoj eksploataciji mjernih instrumenata, alata i pribora.

6.        Sprovodi   mjere zaštite na radu i radu na visini.

7.        Učestvuje  u  ličnoj  i edukaciji uposlenika u skladu sa  novim  tehničkim rješenjima.

8.        Rad na visini.

            

I  Opšti uslovi

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

–  da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi

– SSS (IV stepen stručne spreme), završena srednja elektrotehnička škola,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

III Uz prijavu na oglas potrebno je priložiti sljedeće dokumente (orginal ili ovjerena kopija):

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda o radnom iskustvu nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, zahtijevanu stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomene:

 

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije.

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 4. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati,  sa naznakom za radno mjesto 169. Tehničar“)

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

 

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.