Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19), a na osnovu člana 43. Priloga broj 1. Pravilnika o radu Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – prečišćeni tekst, te u vezi sa tačkom II. Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Direkciji Sarajevo, broj: 08.7-46-49180-8/20 od 16.11.2020. godine, vršilac dužnosti direktora Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

 

J A V N I  O G L A S

 

 

 

Za prijem radnika u radni odnos u Direkciji Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, na radnom mjestu:

 

–          41. Šalterski radnik, SSS – 2 (dva) izvršioca u Službi za plasman usluga rezidencijalnim korisnicima (front office) u Sektoru za plasman usluga i podršku rezidencijalnim korisnicima, sa mjestom rada u Sarajevu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.        Vrši prodaju roba i usluga u neposrednom kontaktu sa korisnicima na prodajnim mjestima, po nalogu neposrednog rukovodioca i izvan prodajnog mjesta,

2.        Vrši promovisanje prodajno promotivnih akcija za rezidencijalne korisnike na prodajnim mjestima,

3.        Permanentno praćenje potreba rezidencijalnih korisnika i optimizacija korištenja usluga, te informisanje, edukacija i podrška korisnicima,

4.        Vrši gotovinsku naplatu za prodate robe i usluge,

5.        Vrši naplatu računa za usluge BH Telecoma, te po potrebi obavlja poslove kontrolora,

6.        Po potrebi vrši usaglašavanje stanja dugovanja i potraživanja od korisnika i promptnog uključenja korisnika odmah nakon uplate računa,

7.        Vrši dostavu pologa pazara i dostavu lista za rasknjižavanje realizovanih uplata na dnevnoj osnovi,

8.        Vrši  prijem i obradu zahtjeva i reklamacija za usluge,

9.        Koordinira i učestvuje u rješavanju reklamacija na terminalnu opremu za rezidencijalne korisnike u saradnji sa nadležnom službom za podršku korisnicima,

10.     Vrši prijem rezervacija korisnika za terminalnu opremu,

11.     Stalno komunicira sa korisnicima uz ponavljanje istovrsnih zadataka,

12.     Dugotrajno boravi u relativno malom prostoru,

13.     Radi u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima (poslovi se obavljaju na radnom mjestu sa strujanjem hladnog i toplog zraka),

14.     Radi na radnom mjestu sa povećanim strujanjem prašine,

15.     Poslovi koje obavlja zahtijevaju posebne psiho-fizičke sposobnosti (visok stepen pažnje i usredotočenosti na posao),

16.     Vrši izdavanje kopija računa i analitičkih kartica,

17.     Uredno i blagovremeno priprema dokumentaciju za pologe pazara i knjiženja,

18.     Izvještava o dnevnim, sedmičnim i mjesečnim realizacijama poslova.

 

 

I  Opšti uslovi:

 

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku

od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao

dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

 

 

 

 

II Posebni uslovi:

 

– SSS (IV stepen  stručne spreme) – Gimnazija, ekonomska ili druga odgovarajuća srednja škola

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

 

 

III Način prijave:

 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 mjeseci, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

 

Napomene:

 

– Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije.

– Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

– Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

 Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

 

Direkcija Sarajevo

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 41. Šalterski radnik – ne otvarati”

Ul. Zmaja od Bosne broj 88

71000 Sarajevo

 

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.           

                                   

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.   

  

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.