Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br. 13/19), a na osnovu člana 92. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, br. 00.1-1.1-1881/16-9 i 00.1-1.1-27474/17-5, te u vezi sa tačkom II Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 00.1–14-68508-3/20 od 23.09.2020. godine, vršilac dužnosti direktora RD Brčko objavljuje

J A V N I  O G L A S 

Za  prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za tehničku podršku u Direkciji Brčko, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radno mjesto: 34. Monter, KV – 1  (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjesecasa mjestom rada u Brčkom

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.     Obavlja poslove redovnog održavanja i otklanja smetnje,

2.     Obavlja uključenja, seobe, premještanja i demontiranja telefonskih aparata na području održavanja,

3.     U slučaju potrebe vrši otklanjanje smetnji na drugim područjima,

4.     Vodi računa o pravilnom korištenju zadužene HTZ opreme,

5.     Za izvršenje poslova i radnih zadataka odgovoran je glavnom monteru,

6.     Putem radnog naloga pravda utrošeni materijal,

7.     Vrši konfigurisanje i instaliranje terminalne opreme kod korisnika,

8.     Po potrebi vrši poslove oko magacinskog zbrinjavanja terminalne opreme i materijala neophodnog za redovno održavanje”,

9.     Poslovi koji se izvode na visini većoj od 3 metra,

10.   Rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru,

11.   Poslovi pri kojima je radnik izložen nejonizujućim zračenjima (laserska),

12.   Obavlja i druge poslove i radne zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca, a u okviru stručne spreme,

 

I  Opšti uslovi:

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi:

– KV ( III stepen stručne spreme), sa završenom srednjom elektrotehničkom ili drugom odgovarajućom školom tehničkog  smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

– vozačka dozvola za B kategoriju

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma ili svjedočanstvo o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustvu nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci , koja obavezno treba da sadrži : osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

– Dokaz o posjedovanju vozačke dozvole za “B” kategoriju

 

Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

 

Napomena:

1. Izvod iz matične knjige rođenih i Uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Federacije BiH dužni su dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu Federacije BIH od 17.06.2013.godine.

2. Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu kandidati sa teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta trebaju dostaviti na obrascima koji su u pravnom prometu na tim teritorijama.

 

Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci

 

IV Javni oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, RD Brčko ili putem pošte na adresu:

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Brčko

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 34. Monter– ne otvarati”

Ul. Bulevar mira 2

76120 Brčko

 

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.                                               

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.