JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 01-46-21626-6/20 od 09.10.2020. godine, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

J A V N I  O G L A S

 

 

 

Za prijem pripravnika u radni odnos  radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad u trajanju od 12 mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnim mjestima, kako slijedi:

 

1)      213. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za paketsko jezgro, Sektora za paketsko jezgro u Direkciji za konvergentno jezgro, sa mjestom rada u Sarajevu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.     Izvršava delegirane radne zadatke nad elemnitma iz domene nadležnosti službe.

2.     Samostalno izvršava aktivnosti propisane Uputstvom za redovno održavanje nad elementima iz domene nadležnosti službe.

3.     Vrši operativne aktivnosti vezane za Administriranja, eksploatacije i monitoring nad sistemima u domenu službe.

4.     Učestvuje u testiranju i puštanju u rad elemenata iz domena rada službe.

5.     Učestvuje u testiranju i puštanje u rad servisa i usluga nad elementima iz domena rada službe.

6.     Vrši redovan monitoring rada sistema iz domene službe i vrši pravovremena i redovna izvještavanja.

7.     Evidencija i analiza žalbi korisnika, detekcija uzroka i daje prijedloge otklanjanja uzroka.

8.     Redovno izvještavanje o sprovedenim aktivnostima.

9.     Odgovara za pravovremeno otklanjanje nejasnoća po delegiranim radnim zadacima.

10.  Samostalno realizira sve propisane aktivnosti u skladu sa uputstvom redovnog održavanja.

 

2)      221c. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sisteme poruka, Direkcijie za konvergentno jezgro, sa mjestom rada u Sarajevu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.       Upravlja i održava elemente iz domena nadležnosti (messaging sistemi).

2.       Izvršava delegirane radne zadatke nad elementima iz domene nadležnosti službe.

3.       Samostalno izvršava aktivnosti propisane procedurama i uputstvima na elementima iz domene nadležnosti službe.

4.       Vrši operativne aktivnosti vezane za administriranje, eksploataciju i monitoring nad sistemima u domenu službe.

5.       Evidentira i analizira žalbe korisnika, detektuje uzroke, daje prijedloge i realizuje otklanjanja problema.

6.       Učestvuje u kreiranju i implementira tehnička rješenja za usluge nižeg nivoa složenosti realizovane na elementima iz domena nadležnosti.

7.       Učestvuje u testiranju i puštanju u rad elemenata iz domena rada službe.

8.       Učestvuje u testiranju i puštanju u rad usluga realizovanih na elementima iz domena rada službe.

9.       Vrši redovna mjerenja, prikuplja i prati statističke podatke.

10.    Učestvuje u optimizaciji rada mrežnih elemenata i kapacitivnih resursa iz domena nadležnosti.

11.    Rukovodi projetima i učestvuje u testiranju i puštanju u rad elemenata sistema i manje zahtjevnih integracija iz domena nadležnosti.

12.    Učestvuje u zajedničkim projektima Službe i Sektora.

13.    Izvještava rukovodioca Službe, rukovodioce timova i druge rukovodioce pretpostavljene posebnim rješenjem.

14.    Odgovara za pravovremeno otklanjanje nejasnoća po delegiranim radnim zadacima.

 

3)      248. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za video servise, Sektora za video servise u Direkciji za servise, sa mjestom rada u Sarajevu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.     Učestvuje u procesu razvoja video servisa.

2.     Učestvuje u procesu planiranja razvoja novih video servisa.

3.     Učestvuje u procesu otklanjanja sistemskih smetnji na video servisima.

4.    Učestvuje u izradi prijedloga plana rada Službe.

5.    Učestvuje u izradi aplikativnih rješenja za multimedijalne servise.

6.    Učestvuje u zajedničkim projektima sa drugim organizacionim jedinicama Društva a vezanim za multimedijalne servise.

7.    Vrši otklanjanje svih uočenih grešaka sa stanovišta multimedijalnih servisa za koje je zadužen. 

8.    Obezbjeđuje second level support krajnjim korisnicima za servise za koje je direktno zadužen.

9.    Učestvuje u svim poslovima vezanim za analizu rada i unaprađenja sistemima vezanim za video servise, middleware, WebTV sistemi, Verimatrix sistem, VOD sistem, Manual provisionig IPTV sistema, IPTV commerc sistema, DHCP sistema, ACS sistema, EMS IPTV/OTT sistema, IPTV billing export ssitema, Online payment sistema, IPTV statistics sistema.

10.Daje svu potrebnu podršku za otklanjanje nastalih problema na sistemima vezanim za video servise, middleware, WebTV sistemi, Verimatrix sistem, VOD sistem, Manual provisionig IPTV sistema, IPTV commerc sistema, DHCP sistema, ACS sistema, EMS IPTV/OTT sistema, IPTV billing export ssitema, Online payment sistema, IPTV statistics sistema.

 

4)       264. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za korisničke aplikacije i servise, Direkcijie za servise, sa mjesto rada u Sarajevu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.     Radi na poslovima upravljanja, administriranja, eksploatacije i održavanja multimedijalnih mobilnih servisa.

2.     Vrši proaktivni nadzor sistema i servisa, testiranje sistema, kao i prikupljanje i obrada statističkih podataka.

3.     Rukovodi projektima i učestvuje u testiranju i optimizaciji rada servisa, analizira statistike i rezultata mjerenja i optimizacije rada.

4.     Radi na razvoju multimedijalnih mobilnih servisa.

5.     Vrši otklanjanje svih uočenih grešaka sa stanovišta servisa i mobilnih aplikacija za koje je zadužen.

6.     Kontinuirano prati tehnološke promjene i inovacije, priprema razvojne projekte iz oblasti multimedijalnih mobilnih servisa.

7.     Sudjeluje u izradi investiciono tehničke dokumentacije iz domena rada Službe.

8.     Učestvuje u izradi prijedloga plana rada Službe.

9.     Učestvuje u zajedničkim projektima Direkcije i Društva.

 

5)      286. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sigurnost servisa i mrežne integracije, Sektora za servisne platforme i partnerska rješenja u Direkciji za servise, sa mjestom rada u Sarajevu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

Text Box: 1.	Upravlja IP infrastrukturom koja opslužuje servise i vrši kontrolu pristupa <L4 (Switches, Routers, Load Balancers, Statefull Firewalls,…). 2.	Odgovoran je za održavanje opreme, praćenje opterećenja kapaciteta i blagovremenu reakciju na incidente na IP infrastrukturi korištenoj u mrežnim integracijama servisa. 3.	U incidentnim situacijama prikuplja, sve podatke potrebne za adekvatnu analizu i brzu reakciju na incident. 4.	Pruža podršku i učešće u realizaciji zajedničkih aktivnosti na povezivanju VPN-a sa poslovnim korisnicima. 5.	Odgovoran za zadovoljavanje specifičnih uslova ugovorenih sa poslovnim korisnicima i partnerima u smislu visoke dostupnosti i raspoloživosti te kvaliteta usluge i sigurnosti. 6.	Kontinuirano prati razvoj tehnologije u oblasti IP mreža i integracija kompleksnih servisa u mrežu telekom operatera te predlaže i uvodi unaprjeđenja u skladu sa najboljim praksama u oblasti. 7.	Administrira sisteme za upravljanje i nadzor elemenata IP infrastrukture i sistema sigurnosti te generiše izvještaje po nalogu rukovodioca. 8.	Pruža podršku i učešće u realizaciji zajedničkih aktivnosti na integraciji novih servisa I  Opšti uslovi:

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta). 

 

II Posebni uslovi

 

Za radno mjesto pod 1):

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen elektrotehnički fakultet ili fakultet za saobraćaj i komunikacije.

– da nema radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci, na poslovima visoke stručne spreme.

 

 

Za radno mjesto pod 2):

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen elektrotehnički fakultet ili fakultet  za saobraćaj  i komunikacije – smjer telekomunikacije.

– da nema radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci, na poslovima visoke stručne spreme.

 

Za radno mjesto pod 3):

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen elektrotehnički fakultet – smjer: informatika, telekomunikacije i automatika i elektronika ili tehnički fakulteti, smjera: informatika ili telekomunikacije.

– da nema radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci, na poslovima visoke stručne spreme.

 

Za radna mjesta pod 4) i 5):

-VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen elektrotehnički fakultet, fakultet za saobraćaj i komunikacije ili fakultet informacijskih tehnologija.

– da nema radno iskustvo u trajanju od 12 mjeseci, na poslovima visoke stručne spreme.

 

 

III Način prijavljivanja:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme (kandidati koji su završili studiji po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su dostaviti diplome prvog i drugog ciklusa),

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Dokaz da nema radno iskustvo nakon sticanja tražene stručne spreme u trajanju od 12 mjeseci (Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO da kandidat nije prijavljen u jedninstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, zaključno sa danom objave oglasa).

Kandidati koji imaju ostvaren radni staž ili su još uvijek u radnom odnosu, činjenicu nepostojanja radnog staža u traženoj stručnoj spremi, a nakon sticanja iste, dokazuju slijedećom dokumentacijom: Uvjerenje Porezne uprave ili nadležnog PIO/MIO o radnom stažu uz obaveznu dešifraciju školske spreme i zanimanja.

 

Napomene:

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

-Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

 

-Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu/dodatak diplomi, može dostaviti ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju i uvjerenja o prepisu ocjena, koje ne može biti starije od jedne godine dana od dana sticanja tražene stručne spreme.

 

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto (navesti broj i naziv radnog mjesta) u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.           

                                   

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.   

  

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.