Javni oglas

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ broj: 13/19), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 01-46-21626-5/20 od 09.10.2020. godine, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

 

J A V N I  O G L A S

 

Za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu, 378. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za energetiku Tuzla, Sektora za napajanje i klimatizaciju, sa mjestom rada u Tuzli.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.      Unaprijeđuje, nadzire i kontroliše rad sistema energetike.

2.      Vodi tekuće i investiciono održavanje energetskih uređaja i instalacija.

3.      Vodi i ažurira tehničku dokumentaciju za sisteme ME/EE.

4.      Radi na poslovima nadzora i učestvuje u radu komisija.

5.      Vrši sve vrste mjerenja na sistemima ME/EE.

6.      Učestvuje u  izradi  tehničkih rješenja i dokumentacije  na sistemima ME/EE.

7.      Otklanja  složene kvarove na uređajima energetike.

8.      Odgovoran je  za kvalitet vlastitog rada u okviru stručne spreme i provođenje mjera lične i kolektivne zaštite na radu.

9.      Učestvuje u poslovima na organizaciji demontaže starih i montaže novih energetskih instalacija.

10.   Predlaže mjere za poboljšanje kvaliteta rada.

11.   Provodi mjere PPZ i HTZ.

 

I  Opšti uslovi 

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine, 

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos, dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta). 

 

II Posebni uslovi 

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), elektrotehnički ili mašinski fakultet (smjer energetika),

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu) godinu,

– položen vozački ispit B kategorije. 

 

III Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme.

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja).

– Izvod iz matične knjige rođenih.

– Uvjerenje o državljanstvu.

– Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije.

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomene:

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 (šest) mjeseci.

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 (šest) mjeseci.

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

– Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

 Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III stav (2) alineja 6. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 378. Stručni saradnik u Izvršnoj direkciji za tehnologiju i razvoj servisa – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.           

                                   

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.   

  

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.