JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br. 13/19), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-6 od 29. 06. 2020. godine, te u vezi sa tačkom II Odluke o objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 03.2.2-46-65195-9/20 – 4975 od 25. 09. 2020. godine, generalnI direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo objavljuje

 

 

J A V N I  O G L A S

 

Za  prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za kablovske i radio pristupne mrežeSlužbe za upravljanje projektima pristupnih struktura, Sektora upravljanja investicionim projektima, Izvršne direkcije za investicije, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radnom mjestu, kako slijedi:

 

–          74. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac, sa mjestom rada u Sarajevu.

                                              

Opis poslova i radnih zadataka:

 

1.       Učestvuje u realizaciji investicionih projekata dodijeljenih Službi/Odjeljenju.

2.       Vrši evaluaciju dinamike i budžeta za dodijeljene investicione projekte u fazi planiranja.

3.       Kreira nabavne zahtjeve, vodi evidenciju radnih naloga Službe investicija u RD.

4.       Sačinjava Rješenja za kvantitativni i kvalitativni prijem i daje prijedlog neposrednom Rukovodiocu.

5.       Član je Komisija na nivou ID I/ Društva.

6.       Učestvuje u aktivnostima izrade obrazloženja investicionih odluka za dodijeljene projekte u okviru Službe/Odjeljenja.

7.       Prati dinamiku realizacije dodijeljenih projekata uz inicijalizaciju potrebnih korektivnih mjera u slučaju narušavanja budžeta ili dinamike projekta.

8.       Vrši praćenje i izvještavanje kroz  SAP sistem o stanju investicionog materijala i opreme na skladištu Generalne direkcije i Regionalnih direkcija.

9.       Upravlja investicionom materijalom za dodjeljene projekte.

10.    Po potrebi vrši administriranje projekata u SAP sistemu.

11.    Sačinjava periodične Izvještaje o radu po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

I  Opšti uslovi:

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran

  dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o

  zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog

  mjesta).

 

II Posebni uslovi:

 

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa

  najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), završen Elektrotehnički fakultet, Mašinski fakultet, Fakultet za saobraćaj i

komunikacije, Ekonomski fakultet.

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jednu)

  godinu.

 

III Način prijave:

 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomene:

 

-Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome I i II ciklusa studija u istoj struci.

-Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje  240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koja ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto 74. Stručni saradnik u Izvršnoj direkciji za investicije – ne otvarati”

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.   

                  

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.                                          

                       

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.