JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. stav (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine F BiH“ br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine F BiH“ br. 13/19), a u vezi sa tačkom II Odluke o potrebi prijema u radni odnos, broj: 00.1-14-88903-4/20 od 07.10.2020. godine, vršilac dužnosti direktora Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde, objavljuje

J A V N I  O G L A S 

Za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci u Direkciji Goražde, Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, na radnom mjestu kako slijedi:

 

– 3a. Koordinator, VSS – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, u Kabinetu direktora Direkcije Goražde, sa mjestom rada u Goraždu.

 

Opis poslova i radnih zadataka radnog mjesta broj 3a. Koordinator:

 

1.     Kooridinira poslovima i učestvuje u provođenju poslovne politike Direkcije,

2.     Koordinira i učestvuje u aktivnostima očuvanja i povećanja tržišnog učešća Društva na prodajnom području Direkcije,

3.     Koordinira radom između unutrašnjih organizacionih jedinica Direkcije, s ciljem generisanja i boljeg iskorištavanja tržišnih prilika, u skladu sa politikom Društva, a radi pružanja stručne podrške direktoru Direkcije,

4.     Inicira promjene u konceptu usluga i načinu promocije/plasiranja istih, u skladu sa tržišnim uslovima na prodajnom području Direkcije,

5.     Prati, koordinira i izvještava Direkciju za prodaju promociju i podršku o rezultatima posebnih projekata prodaje i podrške u Direkciji,

6.     Predlaže direktoru Direkcije plan poslova i rada iz domena prodaje i podrške za poslovnu godinu,

7.     Predlaže unapređenja procedura i uputstava o radu iz domena prodaje i podrške,

8.     Učestvuje u izradi planova, izvještaja, analiza i ponuda Direkcije.

 

I  Opšti uslovi za radno mjesto:

 

–       da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

–       da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je da u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostavi ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II Posebni uslovi za radno mjesto:

 

–       VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci), Fakultet političkih nauka, Ekonomski fakultet ili drugi odgovarajući fakultet društvenih nauka,

–       radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 (tri) godine.

 

III Način prijave:

 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži: adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

 

 

 

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

 

–       Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

–       Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

–       Izvod iz matične knjige rođenih,

–       Uvjerenje o državljanstvu,

–       Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 3 godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo,  trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

Napomene:

 

–       Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije.

–       Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

–       Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci,

–       Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

–       Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III stav 2. alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

IV         Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto

3a. Koordinator – ne otvarati”

Ul. Ferida Dizdarevića br. 3

73000 Goražde

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.