JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18) i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.13/19), a na osnovu člana 43. Prilog broj 1. Pravilnika o radu d.d. BH Telecom Sarajevo – Prečišćeni tekst, broj: 00.1-2.2-83058-1/17, 00.1-14-25313/18, 00.1-14-61199/18, 00.1-14-117198/18-2, 00.1-14-26635/19-1, 00.1-14-58278-4/19, 00.1-14-85712/19-4, 00.1-14-6301/20-4, 00.1-14-21580-4/20 i 00.1-14-31278-2/20, te u vezi sa tačkom II Odluke Uprave Društva o potrebi prijema u radni odnos, broj: 00.1-14-34889-7/20 od 27.05.2020. godine, v.d. direktora Direkcije Sarajevo – BH Telecom d.d Sarajevo objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

 

Za prijem radnika u radni odnos u Odjeljenju za mjesne mreže u Službi za pristupne mreže i terminalnu opremu u Sektoru za tehničku podršku Direkcije Sarajevo, na radno mjesto:

 

– 103. Tehničar za nadzemne mreže, SSS – 1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, sa mjestom rada u Sarajevu.

 

Opis poslova i radnih zadataka:

1.Obavlja poslove redovnog održavanja i vrši mjerenja, organičavanja smetnji i aktivno učestvuje u otklanjanju na području mjesnih mreža, ispituje linije koje su u smetnji u domenu redovnog i investicionog održavanja pristupnih mreža u dijelu koji se odnosi na nadzemne mreže i korisničke priključke na terenu što podrazumjeva rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru i poslove pri kojima je radnik izložen prašini (rad na tavanskim prostorijama – ugljena prašina i dr.)  i  rad na visini – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže (penjanje na drvene stubove, penjanje na krovne konstrukcije poslovnih i stambenih objekata);

2.Vrši potrebna mjerenja parametara za širokopojasne usluge sa odgovarajućim instrumentom radi otklona spornih smetnji i pronalaska tehničkih mogućnosti za podnesene zahtjeve korisnika za nove i povećanje već korištenih širokopojasnih usluga,

3.Planira i realizuje izmještanje samonosivih kablova po zahtjevima vlasnika sa poslovnih i privatnih objekata što podrazumjeva poslove koji se izvode na visini  – penjanje na stubove radi održavanja samonosive mreže (penjanje na drvene stubove, penjanje na krovne konstrukcije poslovnih i stambenih objekata), kao i rad u nepovoljnim mikroklimatskim uslovima, rad pod nepovoljnim uticajem atmosferskih uslova na otvorenom prostoru, rad u uslovima povišenog i sniženog atmosferskog pritiska, a koji podrazumijevaju prisilan položaj tijela u toku pretežnog dijela punog radnog vremena;

4.Vrši montažerske poslove na terenu po nalogu neposrednog rukovodioca iz djelokruga rada organizacione cjeline u kojoj se nalazi;

5. Realizuje radne naloge i učestvuje u rješavanju spornih;

6. Putem radnog naloga pravda utrošeni materijal;

7. Saradnja sa imaocima sistema veza van direkcije;

8. Vrši hardwersku i softwersku konfiguraciju modemske opreme za xDSL, FTTx, IPTV i VoIP, njeno testiranje i instaliranje iste na lokaciji korisnika;

9. Vrši poslove digitalnih mjerenja i lociranje izvora smetnje;

10. Koristi tehničku bazu podataka kao sredstvo za efikasniji rad;

11. Obavlja prijem, pripremu i organizovanje mjerenja na osnovu dobijenih zahtjeva za mjerenje da bi se dale nove usluge na postojeću paricu (ISDN, ADSL, IPTV, 2Mb veze, internet konekcija i td.).

 

I  Opšti uslovi

– da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

II   Posebni uslovi:

– SSS (IV stepen stručne spreme) sa završenom elektrotehničkom školom ili drugom odgovarajućom srednjom školom tehničkog smjera,

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci.

 

III   Način prijave:

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Svjedočanstvo/diploma o sticanju tražene stručne spreme,

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci, koja treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nadležnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

 

 

 

 

Napomene:

–   Svi traženi dokumenti trebaju biti orginal ili ovjerene kopije.

–   Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

–   Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

 

 

IV  Oglas je otvoren za podnošenje prijava 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Direkcije Sarajevo Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

DIREKCIJA SARAJEVO

Sa naznakom „Prijava na javni oglas za radno mjesto 103. Tehničar za nadzemne mreže – ne otvarati“

Ul. Zmaja od Bosne broj 88

71 000 Sarajevo

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.                                          

 

Dokumenti priloženi uz prijavu vratiti će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.