JAVNI OGLAS

U skladu sa članom 20a. st. (1) i (2) Zakona o radu („Službene novine FBiH”, br. 26/16 i 89/18), i članom 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br.13/19), a na osnovu člana 98. Statuta Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo, broj: 00.1-03-17072/20-10 od 29.06.2020. godine, te u vezi sa tačkom II. i III. Odluke o poništenju i ponovnom objavljivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos u Dioničkom društvu BH Telecom Sarajevo, broj: 03.2.2-46-86977/20 od 14.10.2020. godine, generalni direktor Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo

 

 

 

P O N I Š T A V A    J A V N I   O G L A S

 

 

za prijem radnika na neodređeno vrijeme u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije, sa mjestom rada u Sarajevu, uz probni rad u trajanju od 6 (šest) mjeseci, objavljen dana 14.07.2020. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, za prijem radnika na radnim mjestima:

 

31. Stručni saradnik za testiranje, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za biling i sisteme upravljanja prihodima u Sektoru za razvoj IT servisa,

61. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sistemsku platformu u Sektoru za IT platformu,

 

te ponovo objavljuje

 

J A V N I   O G L A S

 

 

za  prijem radnika u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije, sa mjestom rada u Sarajevu, na neodređeno vrijeme sa probnim radom u trajanju od 6 (šest) mjeseci, na radnim mjestima:

 

1. 31. Stručni saradnik za testiranje, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za biling i sisteme upravljanja prihodima u Sektoru za razvoj IT servisa,

2. 61. Stručni saradnik, VSS – 1 (jedan) izvršilac u Službi za sistemsku platformu u Sektoru za IT platformu.

 

 

 Opis poslova i radnih zadataka za radno mjesto pod tačkom 1.

1.        Vrši poslove pripreme tranzicije u produkciju IT servisa,

2.        Koordinira i učestvuje u izradi testnih scenarija i provodi testiranje u razvojnom i testnom okruženju, funkcionalna i sveobuhvatna testiranja, testove prihvatanja,

3.        Vodi procese testiranja od strane krajnjih korisnika,

4.        Učestvuje u pripremi zadataka iz domena tranzicije po definisanoj dinamici i vrši obuke Service Desk agenata,

5.        Vrši aktivnosti obuke super korisnika,

6.        Vrši aktivnosti izrade korisničke dokumentacije i uputstava IT u skladu sa QMS procedurama BH Telecoma,

7.        Učestvuje u tranziciji i implementaciji IT rješenja, pruža podršku Službi za podršku eksploataciji IT sistema,

8.        Učestvuje u rješavanju i rješava  zahtjeve krajnjih korisnika na trećoj liniji podrške,

9.        Priprema potrebne izvještaje.

 

Opis poslova i radnih zadataka za radno mjesto pod tačkom 2.

1.        Vrši poslove iz oblasti konfigurisanja, nadzora i podešavanja operativnih sistema i servisa  operativnih sistema,

2.        Vrši poslove iz oblasti projektovanja i konfigurisanja računarske mreže i komunikacija,

3.        Vrši poslove iz oblasti instalacije, konfigurisanja, nadzora i podešavanja mrežnih servisa i integracijske platforme,

4.        Vrši poslove iz oblasti instalacije, konfigurisanja, nadzora i podešavanja baza podataka i sistema za pohranu podataka,

5.        Administrira i prati rad baza podataka,

6.        Prati i analizira rad i stabilnost računarske mreže, te vrši administriranje aktivnih mrežnih komponenti i terminalnih uređaja koji se nalaze u računarskoj mreži,

7.        Administrira i prati rad mrežnih operativnih sistema,

8.        Učestvuje u implementaciji rješenja iz navedenih oblasti,

9.        Učestvuje u implementaciji svih novih IT servisa u sve dijelove preduzeća.

 

 

I  Opšti uslovi:

–  da je kandidat državljanin Bosne i Hercegovine,

– da ima opštu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je u roku od 5 dana, od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos kandidata dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta).

 

 

 

 

 

II Posebni uslovi:

 

Za radno mjesto pod tačkom 1.

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci): Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer Informatika/Menadžment, Prirodno matematički fakultet smjer Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jedan) godine.

 

Za radno mjesto pod tačkom 2.

– VSS (VII stepen stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 240 ECTS bodova u istoj struci): Elektrotehnički fakultet smjer: Informatika, Telekomunikacije, Automatika/elektronika, Ekonomski fakultet smjer Informatika, Prirodno matematički fakultet smjer Matematika/Informatika, Fakultet informacionih tehnologija i ostali tehnički akreditovani fakulteti smjera Informatika

– radno iskustvo nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima, u trajanju od najmanje 1 (jedan) godine.

 

 

III Način prijave:

 

Kandidat je dužan dostaviti svojeručno potpisanu prijavu, koja sadrži adresu, kontakt telefon i kratku biografiju.

Uz prijavu se obavezno dostavlja:

– Diploma/diplome o sticanju tražene stručne spreme,

– Dodatak diplomi/diplomama (za kandidate koji su završili studij po Bolonjskom sistemu studiranja),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o državljanstvu,

– Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva nakon sticanja potrebne stručne spreme na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 1 godine, koja obavezno treba da sadrži: osnovne podatke o kandidatu, naziv radnog mjesta, stručnu spremu radnog mjesta na kojem je kandidat stekao radno iskustvo, trajanje radnog odnosa i kratak opis poslova (radna knjižica i potvrda nedležnog PIO/MIO o ostvarenom radnom stažu ne prihvataju se kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

 

Napomene:

 

-Svi traženi dokumenti trebaju biti original ili ovjerene kopije.

-Ukoliko na obrascu Izvoda iz matične knjige rođenih nema naznake da je bez roka važenja, isti ne može biti stariji od 6 mjeseci.

-Uvjerenje o državljanstvu ne može biti starije od 6 mjeseci.

-Kandidati koji su završili I ciklus studija u trajanju od 6 (šest) semestara po Bolonjskom sistemu studiranja i stekli 180 ECTS bodova, dužni su dostaviti diplome i dodatak diplomama za I i II ciklus studija u istoj struci.

-Kandidati koji su u toku trajanja I ciklusa studija po Bolonjskom sistemu studiranja stekli najmanje 240 ECTS bodova, nisu dužni dostaviti diplomu i dodatak diplomi i za II ciklus studija.

 Uvjerenje ili potvrda poslodavca o dužini radnog iskustva koje ne sadrži sve elemente iz tačke III alineja 5. ovog oglasa, smatrat će se nepotpunom.

 

 

IV Javni oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnom listu.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova traženih javnim oglasom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti neposredno na protokol Dioničkog društva BH Telecom Sarajevo ili putem pošte na adresu:

 

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo

Sa naznakom ”Prijava na javni oglas za radno mjesto u Izvršnoj direkciji za informacione tehnologije – ne otvarati”

(sa naznakom broja i naziva radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje)

Ul. Franca Lehara br. 7

71000 Sarajevo

Kandidat koji se prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je na svojoj prijavi naznačiti na koje radno mjesto/radna mjesta se njegova prijava odnosi.  

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više od jedne pozicije, obavezan je dostaviti odvojene prijave sa svim potrebnim dokazima u odvojenim, zatvorenim kovertama, u protivnom prijava kandidata smatrat će se nepotpunom.

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Dioničko društvo BH Telecom Sarajevo će lične podatke kandidata dostavljene u prijavi i prijavnoj dokumentaciji obrađivati u svrhu provođenja postupka prijema novog radnika.

 

Dokumenti priloženi uz prijavu vratit će se kandidatima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.